Comunicate

Selecția membrilor în Consiliul de Administrație

EMITENT: S.C. JRM CONSULT@EVENTS S.R.L.
(în calitate de expert independent)

DATA: 10.04.2018
VERSIUNEA NR. 1

PLAN DE SELECȚIE

privind selecția membrilor în Consiliul de Administrație
la S.C. Parc Balneomar S.A.

 

Preambul:

Procedura de selecție este organizată și dezvoltată în acord cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare și H.G. nr. 722/2016.

Procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de membru în Consiliul de Administrație la S.C. Parc Balenomar S.A. se efectuează cu scopul de a asigura transparentizarea și profesionalizarea Consiliului de Administrație.

Declanșarea procedurii s-a stabilit prin Hotărârea Consiliului Local Marghita nr. 185 din 29.11.2017, hotărâre care reglementează și faptul că selecția este realizată de către un expert independent, contractat de către Consiliul Local Marghita în condițiile legii.

Expertul independent are atribuții de derulare a întregii proceduri de selecție și de propunere a candidaților selectați în lista scurtă în vederea numirii pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație.

În vederea îndeplinirii atribuțiilor ce-i revin potrivit prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din ordonanța de urgență, structura de guvernanță corporativă a Primăriei Marghita întocmește Componenta inițială a Planului de selecție, care trebuie finalizat în 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție.

 • Scopul Planului de selecție

Prezenta componentă a planului de selecție este întocmită cu scopul recrutării și selecției a unui număr de 5 (cinci) administratori la S.C. Parc Balenomar S.A. pentru mandatul 2018 – 2022, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, și a normelor metodologice aprobate prin H.G. nr. 722/2011.

 

Sumar al deciziilor cheie cu termene și părți implicate în procedura de selecție

 • Hotărârea Consiliului Local Marghita nr. 185 din 29.11.2017 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație la S.C. Parc Balneomar S.A.
 • Hotărârea Consiliului Local Marghita nr. 31 din 02.03.2018 privind adoptarea Scrisorii de așteptări pentru Consiliul de administrație la S.C. Parc Balneomar S.A.
 • Dispoziția Primarului nr. 110 din 22.03.2018 privind luarea unor măsuri pentru realizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație la S.C. Parc Balneomar S.A.
 • Încheierea Contractului de prestări servicii cu S.C. JRM CONSULT@EVENTS S.R.L. – expertul independent care desfășoară procedura de selecție
 • Întocmirea Planului de selecție – Versiunea nr. 1 și Publicarea anunțului – 11.04.2018
 • Întocmirea Planului de selecție – Versiunea nr. 2 – 30.04.2018
 • Întocmirea listei scurte – 14.05.2018
 • Întocmirea raportului pentru numirile finale – 01.06.2018
 • Transmiterea propunerilor de nominalizare a membrilor consiliului de administrație la S.C. Parc Balneomar S.A. către Adunarea Generală a Acționarilor – 04.06.2018.

 

 • Roluri și responsabilități

Autoritatea publică tutelară – Consiliul Local al municipiului Marghita, reprezentat legal de primar, îndeplinește următoarele atribuții în procesul de selecție:

 • decide declanșarea procesului de selecție;
 • publică anunțul de selecție în cel puțin două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice, cu cel puțin 30 de zile înainte de data limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț;
 • întocmește scrisoarea de așteptări și o publică pe pagina proprie de internet pentru a fi luată la cunoștință de candidații la postul de administrator înscriși pe lista scurtă;
 • aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru consiliul de administrație;
  • decide constituirea comisiei de selecție și/sau contractarea unui expert independent;
  • aprobă profilul consiliului de administrație în mod transparent, sistematic și riguros pentru a se asigura că sunt identificate capacitățile necesare pentru alcătuirea celui mai bun consiliu şi, respectiv, celor mai buni candidați pentru consiliu;
  • actualizează cerințele contextuale și caracteristicile profilului consiliului, anual sau ori de câte ori este cazul, prin structura de guvernanță corporativă.

Expertul independent îndeplinește următoarele atribuții în procesul de selecție:

 • elaborează componenta integrală a planului de selecție;

întocmește Planul de selecție, în vederea derulării procedurii de selecție;

 • derulează întreaga procedură de selecție și propune candidații selectați în lista scurtă în vederea numirii pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație.

Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Parc Balneomar S.A. are competența  și obligația de a desemna Consiliul de administrație al întreprinderii publice, din lista scurtă întocmită de expertul independent ca urmare a finalizării procedurii de selecție, precum și aprobarea formei Contractului de mandat încheiat cu membrii CA și stabilirea remunerației fixe a acestora.

 

INFORMAȚII PRIVIND CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Atribuțiile de bază ale consiliului de administrație, conform Actului constitutiv al societății comerciale Parc Balneomar S.A.:

 1. stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii și asigurarea îndeplinirii acestora;
 2. stabilirea politicilor contabile şi a sistemului de control financiar, precum şi aprobarea planificării financiare;
 3. numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea remuneraţiei lor. Remuneraţia directorilor este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară şi, dacă este cazul, dintr-o componentă variabilă, constând într-o cotă de participare la profitul net al societăţii, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza performanţelor;
 4. supravegherea activităţii directorilor;
 5. pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acţionarilor şi implementarea hotărârilor acesteia;
 6. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările si completările ulterioare;
 7. verificarea funcţionării sistemului de control intern sau managerial, implementarea   politicilor contabile si realizarea planificării financiare;
 8. aprobarea, potrivit competențelor stabilite de lege, a investițiilor ce urmează a fi             realizate de societatea pe acțiuni cu respectarea normelor legale in vigoare ;
 9. propunerea spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a bugetului de venituri si cheltuieli si a situațiilor financiare anuale ale societății pe acțiuni ;
 10. propunerea înstrăinării, vânzării bunurilor în proprietate sau date in administrarea societății pe acțiuni, in condițiile stabilite de legislația in vigoare ;
 11. răspunde de administrarea legala si eficienta a întregului patrimoniu ;
 12. elaborarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare si Funcționare, corespunzător necesitaților activității societății pe acțiuni si supunerea spre aprobare Consiliului Local Marghita ;
 13. analizarea bilanțului contabil anual si supunerea sa spre aprobare si publicarea sa, potrivit prevederilor legale ;
 14. aprobarea măsurilor privind respectarea dispozițiilor legale in domeniul protecției mediului înconjurător ;
 15. aprobarea scoaterii din funcțiune, valorificării si casării mijloacelor fixe, cu respectarea reglementărilor in vigoare;
 16. aprobarea si a altor măsuri, cu excepția celor date, potrivit legii, in competenta altor organe ;
 17. prezentarea semestriala a unui raport asupra activității de administrare care include si informații referitoare la execuția contractului de mandat al directorului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății si la raportările contabile semestriale ale societății ;
 18. elaborează un raport anual privind activitatea societății, in luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează; raportul se publica pe pagina de internet a societății ;
 19. informează acționarii, in cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de societate cu o altă societate ori cu autoritate publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau intr-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.

 

Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor;

 1. stabilirea direcțiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societății;
 2. stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificării financiare;
 3. numirea si revocarea directorilor angajați cu contract de mandate si stabilirea remunerației lor;
 4. supravegherea si evaluarea activității directorilor angajați cu contract de mandat;
 5. aprobarea planului de management elaborat de către directorul general;
 6. pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor si implementarea hotărârilor acesteia;
 7. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societății, potrivit Legii nr. 86/2006 privind procedura insolventei.

 

De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primate de către Consiliul de Administrație din partea Adunării Generale a Acționarilor, în conformitate cu art. 114 din Legea 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Consiliul de Administrație va putea încheia acte juridice in numele si in contul societății, prin care sa dobândească bunuri pentru aceasta sau sa înstrăineze, sa închirieze, sa schimbe ori sa constituie in garanție bunuri aflate in patrimoniul societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabila a activelor societății la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

 

Componența Consiliului de Administrație:

Potrivit Actului Constitutiv al S.C. Parc Balneomar S.A., societatea este administrată de un Consiliu de Administraţie format din 5 membri, mandatat pentru 4 ani. Mandatul administratorilor care şi-au îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile poate fi reînnoit pentru o durata de maxim 4 ani.

Consiliul de Administrare va avea o componență mixtă și echilibrată în ceea ce privește experiența profesională, fiecare membru trebuie să aibă o calificare necesară pentru a evalua operațiunile și politicile societății.

Condiții de bază pentru componența Consiliului de administrație, prevăzute în O.U.G. nr. 109/2011:

 • Cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani.
 • În rândul administratorilor numiți nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice.
 • Majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator şi/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăţi sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeaşi măsură persoanei fizice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum şi persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator ori membru al consiliului de supraveghere.

 

CONDIȚII DE ÎNDEPLINIT PENTRU OCUPAREA POZIȚIEI DE MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Condiţii generale:

  1. cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene și să aibă domiciliul în România;
  2. cunoașterea limbii române (scris și vorbit);
  3. capacitate deplină de exercițiu;
  4. stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează, atestată pe bază de documente medicale;
  5. nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege;
  6. să nu fie incapabil, potrivit legii, ori să fi fost condamnat pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  7. pe perioada mandatului să nu se afle în situații de incompatibilitate sau conflict de interese prevăzute de lege.

Notă: Membrii în consiliul de administrație nu pot face parte din mai mult de 3 consilii de administrație ale întreprinderilor publice.

 

Condiţii specifice:

Pentru 3 posturi:

 • experiență în administrarea sau managementul unor regii autonome sau societăți, inclusiv societăți din domeniul privat.

Pentru 2 posturi:

 • studii superioare de lungă durată în domeniile economic sau juridic, atestate cu diplomă de licență sau echivalent;
 • experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani;

experiență în administrarea sau managementul unor regii autonome sau societăți, inclusiv societăți din domeniul privat.

LISTA DETALIATĂ A DOCUMENTELOR NECESARE

în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice şi persoane juridice

 1. Pentru procedura de selecție prealabilă, în vederea selecției dosarelor de candidatură pentru lista scurtă

 

 1. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 2. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postului;
 3. Copie după carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 4. Cazierul judiciar;
 5. Cazier fiscal eliberat de ANAF și primărie;
 6. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate. Pe adeverința care atestă starea de sănătate trebuie să fie lizibile numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
 7. Curriculum vitae semnat de către titular pe fiecare pagină;
 8. Dovada numirii în calitatea de administrator/manager, după caz;
 9. Declarație pe proprie răspundere (modelul fiind atașat prezentei);
 10. Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (modelul fiind atașat prezentei);
 11. Scrisoare de recomandare;
 12. Alte documente relevante, după caz.

Actele prevăzute la lit. a), b), c), vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 1. Pentru procedura de selecție finală, doar candidații din lista scurtă vor mai depune ulterior
 • DECLARAȚIE DE INTENȚIE întocmită în conformitate cu modelul prevăzut de H.G. nr. 722/2016

 

Formulare ale declaraţiilor necesare a fi completate de către candidaţi

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

 

Subsemnatul/Subsemnata ………………………………………………, în calitate de participant(ă) la procedura de recrutare şi selecţie în vederea ocupării unui post de membru în Consiliul de Administraţie al …………………………………………………………………………………….., declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de recrutare şi selecţie şi sub sancţiunile aplicabile infracţiunii de fals în acte publice, că:

  1. nu am fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu mi-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;
  2. nu am desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege;
  3. nu am făcut obiectul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitive pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare şi luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, republicată, pentru infracţiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei (abrogată de Legea 85/2014);
  4. la data depunerii candidaturii, nu fac parte din mai mult de 2 consilii de administraţie ale unor regii autonome sau societăţi comerciale.
  5. fac parte / nu fac parte din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice.

Subsemnatul/Subsemnata, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înțeleg faptul că îmi pot fi solicitate orice documente doveditoare de care dispun în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor.

                                                          Data…………………………………                   

                                                                                          Semnătura ……………………….

 

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT

 

Subsemnatul/Subsemnata, ……………………………………………………, declar pe propria răspundere că îmi dau acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele personale în vederea verificării informaţiilor furnizate în cadrul procedurii de selecţie şi recrutare în vederea ocupării unui post de membru în Consiliul de Administraţie al ………………………………………………………………………….., iar aceste date corespund realităţii.

Am luat la cunoştinţă că datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpuse prin Legea nr. 506/2004, actualizată.

 

            Data………………………. Semnătura………………

 

CRITERII DE SELECȚIE

 1. COMPETENŢE
 1. Competenţe specifice sectorului

1.1. Cunoştinţe de sector specifice

 1. Competenţe profesionale de importanţă strategică/tehnică
  1. Gândire strategică şi planificare/previuziune
  2. Finanţe şi contabilitate
  3. Managementul riscului
  4. Managementul organizaţional
  5. Legislaţie
 2. Guvernanţă corporativă
  1. Guvernanţa corporativă a regiei
  2. . Exercitarea controlului decizional
  3. Monitorizarea performanţei
 3. Social şi personal
  1. Luarea deciziilor
  2. Relaţii interpersonale. Abilităţi de comunicare
  3. Negociere. Capacitate managerială
  4. Capacitate de analiză şi sinteză
 4. Experienţă pe plan local
  1. Participare la tratative de negocieri sau elaborare de strategii

 

 1. TRĂSĂTURI
 1. Reputaţie profesională
 2. Integritate
 3. Independenţă
 4. Abilități de comunicare interpersonală
 5. Aliniere cu scrisoarea de aşteptări a acţionarilor

 

 1. ALTE CONDIŢII
 1. Rezultatele economico-financiare ale întreprinderilor în care şi-a exercitat mandatul de administrator sau director
 2. Înscrieri în cazierul fiscal sau judiciar

 

 1. CERINŢE PROSCRIPTIVE ŞI PRESCRIPTIVE
 1. Număr de mandate
 2. Studii superioare

INVENTARUL ETAPELOR DE SELECȚIE, AL ACTIVITĂȚILOR,

AL DOCUMENTELOR ȘI MATERIALELOR CE VOR FI PRODUSE,

AL TERMENELOR AFERENTE ȘI PERSOANELOR RESPONSABILE

DIN CADRUL PROCEDURII DE SELECȚIE

 

Nr. crt. Etapa Ter- men Activități / Documente Responsabil
PROCEDURA DE SELECȚIE PREALABILĂ
Declanșarea procedurii de selecție 22.03.2018 HCL nr. 185/2017

Dispoziția nr. 110/2018

Autoritatea tutelară
Elaborarea componentei inițiale și publicarea pe site-ul autorității publice 22.03.2018 Plan de selecție – componenta inițială Autoritatea tutelară
Aprobarea și publicarea Scrisorii de așteptări 02.03.2018 HCL nr. 31/2018 Autoritatea tutelară
Elaborare plan de selecție – Versiunea nr. 1 10.04.2018 Stabilire criterii, Întocmire plan de selecție și Anunț

Adresă de comunicare

Expertul independent
Publicarea anunțului de selecție în două ziare și 11.04.2018 Asigurarea trimiterii anunțului și plata serviciilor de publicitate Autoritatea tutelară
Publicarea anunțului și Planului de selecție – Versiunea nr. 1 pe pagina de internet 11.04.2018 Asigurarea trimiterii anunțului și Planului de selecție – Versiunea nr. 1 Autoritatea tutelară
Proiectul Matricei consiliului de administrație 20.04.2018 Întocmirea Matricei consiliului Expertul independent
Profilul consiliului și profilul candidaților 27.04.2018 Elaborarea profilului consiliului în funcție, a celui nou, și a fiecărui membru în parte Expertul independent
Elaborare plan de selecție – Versiunea nr. 2 30.04.2018 Întocmire: dispoziţii de confidenţialitate şi de acces la documente, identificare riscuri, materiale referitoare la declaraţia de intenţie, fişe de sinteză, plan de interviu, lista elementelor confidenţiale și publice, lista elementelor pentru verificarea candidaţilor aflaţi în lista scurtă Expertul independent
Nr. crt. Etapa Ter- men Activități / Documente Responsabil
Depunerea candidaturilor 11.05.2018 Dosare de candidatură Candidați
Verificarea dosarelor de candidatură pentru conformitate 12.05.2018 Întocmirea listei lungi Expertul independent
Transmiterea răspunsului către candidații respinși 12.05.2018 Informare Expertul independent
Evaluarea candidaților în raport cu minimul de criterii 13.05.2018 Procese verbale Expertul independent
Solicitare clarificări sau informaţii suplimentare, şi stabilirea punctajului 14.05.2018 Fișe de punctaj Expertul independent
Întocmirea listei scurte 14.05.2018 Lista scurtă Expertul independent
PROCEDURA DE SELECȚIE FINALĂ
Depunerea Declarațiilor de intenție 29.05.2018 Declarație de intenție Candidați din lista scurtă
Analizarea declarației de intenție și integrarea rezultatelor în matricea profilului candidatului 30.05.2018 Formular de analiză a declarației de intenție Expertul independent
Selecția finală pe baza de interviu 31.05.2018 Plan de interviu

Procese verbale

Fișe de punctaj final

Expertul independent
Întocmirea raportului pentru numirile finale 01.06.2018 Raport final Expertul independent
Componenta integrală a planului de selecție 01.06.2018 Completarea tuturor datelor privind procedura de selecție Expertul independent
Transmiterea raportului și a Planului de selecție – Versiunea finală către autoritatea tutelară 01.06.2018 Adresă comunicare Expertul independent
Transmiterea propunerilor de nominalizare a membrilor CA la AGA 04.06.2018 Adresă de comunicare cu nominalizările propuse în baza raportului final Autoritatea tutelară

 

 

Listă cu persoanele de contact

împreună cu toate contactele lor profesionale

 

 1. Autoritatea tutelară: CONSILIUL LOCAL MARGHITA, prin Primăria Marghita

Nume persoană de contact: BOTOS Alexandru

Adresa: Mun. Marghita, Calea Republicii nr. 1

Tel: 0259-362001, 0359-409978

Email: primaria@marghita.ro

 

 1. Expertul independent: S.C. JRM CONSULT@EVENTS S.R.L.

Nume persoană de contact: HANESZ Monika

Tel: 0040-751-572919

Email: info@jrmconsult-events.com

 

Specificarea metodelor de comunicare ce urmează a fi folosite

Pe parcursul procedurii de selecție se vor folosi următoarele modalități de comunicare, după caz:

 • comunicare verbală directă, interpersonală;
 • comunicare verbală prin telefon;
 • comunicare în scris prin adrese, comunicări, informări sau alte tipuri de documente scrise și transmise pe suport electronic (email) și/sau hârtie.

 

 

ANUNŢ DE PRESĂ

ȘI PENTRU PAGINA DE INTERNET AL CONSILIULUI LOCAL MARGHITA

 

ANUNȚ

privind selecția membrilor în Consiliul de Administrație la

societatea comercială Parc Balneomar S.A.

 

CONSILIUL LOCAL MARGHITA, în calitate de autoritare publică tutelară a S.C. Parc Balneomar S.A., anunță organizarea selecției candidaților pentru Consiliul de Administrație al S.C. Parc Balneomar S.A.

 

Procedura de selecție pentru membru în Consiliul de administrație al S.C. Parc Balneomar S.A. se va organiza cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, și a H.G. nr. 722/2016 și va cuprinde următoarele etape:

 • Selecția dosarelor de candidatură;
 • Interviul candidaților înscriși pe lista scurtă.

 

Posturile pentru care se organizează selecția:

 • 4 posturi de administrator neexecutiv și 1 post de administrator executiv (director general), din care cel mult unul poate fi funcționar public sau altă categorie de personal din cadrul autorităților sau instituțiilor publice, și cel puţin doi trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani.

 

Condiții generale și specifice:

 

Condiţii generale:

  1. cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene și să aibă domiciliul în România;
  2. cunoașterea limbii române (scris și vorbit);
  3. capacitate deplină de exercițiu;
  4. stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează, atestată pe bază de documente medicale;
  5. nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege;
  6. să nu fie incapabil, potrivit legii, ori să fi fost condamnat pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  7. pe perioada mandatului să nu se afle în situații de incompatibilitate sau conflict de interese prevăzute de lege.

 

Notă: Membrii în consiliul de administrație nu pot face parte din mai mult de 3 consilii de administrație ale întreprinderilor publice.

 

Condiţii specifice:

Pentru 3 posturi:

 • experiență în administrarea sau managementul unor regii autonome sau societăți, inclusiv societăți din domeniul privat.

 

Pentru 2 posturi:

 • studii superioare de lungă durată în domeniile economic sau juridic, atestate cu diplomă de licență sau echivalent;
 • experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani;
 • experiență în administrarea sau managementul unor regii autonome sau societăți, inclusiv societăți din domeniul privat.

 

Condiţiile care trebuie întrunite de candidaţi şi criteriile de evaluare a acestora se regăsesc pe pagina de internet a CONSILIULUI LOCAL MARGHITA.

Dosarele de candidatură se vor depune/transmite în plic, închis și sigilat la sediul Consiliului Local Marghita, loc. Marghita, Calea Republicii nr. 1, având ca termen limită data de 11.05.2018, ora 16:00.

Pe plic se va menționa: “Procedura de selecţie/evaluare pentru poziţiile de membru al Consiliului de Administrație la S.C. Parc Balneomar S.A.

Selecția dosarelor de înscriere se va desfășura până la data de 15.05.2018.

Rezultatul selecției dosarelor se va publica pe pagina de internet al Consiliului Local Marghita.

Candidații selectați care se vor regăsi în lista scurtă vor depune o Declarație de intenție, în termen de 15 zile de la data afișării listei scurte. Prin Declarația de intenție candidații își prezintă viziunea și programul privind dezvoltarea regiei autonome, declarație ce se va prezenta în scris și va fi parte componentă a evaluării finale a candidaților în vederea clasificării și numirii acestora.

 

Previous ArticleNext Article

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ro_RORomână
hu_HUMagyar ro_RORomână

Pin It on Pinterest

Share This