Comunicate

Anexă la Decizia nr. 16 din 2 noiembrie 2018 al Consiliului de Administrație

Anexă la Decizia nr. 16 din 2 noiembrie 2018 al Consiliului de Administrație

 

 

CODUL ETIC

AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

SC PARC BALNEOMAR SA

 

 

 

 

Adoptat în ședința CA din data de 2 noiembrie 2018

 

 

 

 

Consiliul de Administație

 

Timea SZABO

                                   

Robert Janos TOTH

 

Adrian Gabriel LUPUI

 

Emil Roman DEMETER

 

 

 

 

 

CUPRINS

 

 

 

 1. Introducere

1.1. Misiunea societății

1.2. Politica SC PARC BALNEOMAR SA referitoare la calitate și mediu

1.3. Conținut general cod etic

1.4. Valoarea reciprocității

1.5. Valabilitatea și aplicarea codului etic

 1. Principii generale
 2. Criterii de conduită

3.1. Criterii de conduită în relația cu acționarul

3.2. Criterii de conduită în relațiile cu clienții

3.3. Criterii de conduită în relațiile cu furnizorii

3.4. Criterii de conduită în relațiile cu alte părți

 1. Proceduri de implementare

4.1. Atribuțiile Consiliului de Administrație și a comitetelor constituite

4.2. Comunicări și formare profesională specifică

4.3. Coordonarea și controlul aplicării normelor de conduită profesională

4.4. Sarcini de responsabilitate socială

 1. Dispoziții finale

 

Anexa 1 – Formular model – Sesizare a abaterilor de la codul etic

 

 

Anexa la Decizia nr. 16 din 2 noiembrie 2018 al Consiliului de Administrație

 

 1. INTRODUCERE

 

Codul etic exprimă angajamentele și responsabilitățile de natură etică cu privire la conducerea activității societății de către membrii Consiliului de Administrație al SC PARC BALNEOMAR SA.

Codul etic impune o serie de valori și principii care să ghideze activitatea și comportamentul membrilor Consiliului de Administrație și conducerii societății în relația cu personalul intern cât și cu persoanele din afara societății.

 

1.1. Misiunea societății

 

Misiunea SC PARC BALNEOMAR SA, în calitate de furnizor de servicii turistice, este de a furniza servicii de calitate pentru turiștii veniți la Ștrandul Municipal Marghita, a satisface cerințele clienților, necesitățile și așteptările altor părți interesate, de a aplica prețuri cât mai atractive, diversificarea paletei de servicii prestate de către societate, de a proteja mediul înconjurător, precum și de a asigura administrarea fondurilor societății în mod economic, eficient și eficace. SC PARC BALNEOMAR SA dorește să mențină și să dezvolte o relatie bazată pe încredere și avantaj reciproc cu părțile interesate, respectiv cu acele categorii de persoane, grupuri sau instituții a căror contribuție este solicitată pentru a realiza misiunea societății.

 

1.2. Politica SC PARC BALNEOMAR SA referitoare la calitate și mediu

 

SC PARC BALNEOMAR, a stabilit ca obiectiv de viitor implementarea, menținerea și îmbunătățirea ȘISTEMULUI INTEGRAT DE MANAGEMENT AL CALlTĂȚII ȘI MEDIULUI  în conformitate cu cerințele standardelor SR EN ISO 9001 :2008, SR EN ISO 14001 :2005, aplicate domeniului de activitate al organizației noastre.

Pentru a pune în practică această politică, managementul PARC BALNEOMAR SA își propune:

 • să se preocupe de implementarea acestor standarde în viitorul apropiat;
 • să îmbunatățească continuu calitatea serviciilor prestate;
 • să satisfacă cerințele clienților, a partenerilor de afaceri și cerințele legale;
 • să crească credibilitatea și încrederea în calitatea serviciilor;
 • să creeze un cadru pentru îmbunătățirea continuă;
 • să crească eficacitatea și eficiența activităților interne;
 • să adapteze permanent serviciile la nevoile clienților;
 • să promoveze serviciile prin mijloace proprii și media;
 • să îmbunătățească continuu performanța de mediu prin gestionarea resurselor, materialelor și deșeurilor, în spiritul dezvoltării durabile;
 • să prevină poluarea/riscurile ecologice prin gestionarea corespunzătoare a aspectelor de mediu și a posibilelor șituații de urgentă identificate;
 • să reducă costurile prin o mai eficientă utilizare a resurselor.

 

1.3. Continut general cod etic

 

Prezentul cod etic este alcătuit din:

 • Principiile genarale care guvernează relațiile cu partenerii și care definesc, în mod abstract, valorile de referință;
 • Criteriile de conduită în relațiile cu fiecare categorie de parteneri, care generează liniile directive și normele specifice pe care colaboratorii trebuie să le urmeze pentru a respecta principiile generale și pentru a preveni conduita contrară eticii;
 • Procedurile de implementare, care descriu sistemul de control menit să asigure respectarea și îmbunătățirea continuă a codului etic.

 

1.4. Valoarea reciprocității

 

O valoare intrinsecă a codului este idealul cooperării în beneficiul reciproc al părților implicate, în conformitate cu rolul fiecăreia. Luând în considerare acest fapt, Consiliul de Administrație al PARC BALNEOMAR SA solicită respectarea codului etic de către fiecare parte interesată, conform principiilor și regulilor care stau la baza codului etic.

 

1.5. Valabilitatea și aplicarea codului etic

 

Codul etic are caracter obligatoriu, se aplică Consiliului de Administrație al SC PARC BALNEOMAR SA și impune restricții în ceea ce privește comportamentul tuturor părților interesate.

Prezentul cod etic este valabil de la data aprobării lui până la actualizările, modificările următoare. Prezentul cod de etic va fi revizuit periodic în funcție de schimbările interne sau de cerințe de legislație.

 

 

 1. PRINCIPII GENERALE

 

 

2.1. Asigurarea unui serviciu de calitate

 

Membrii Consiliului de Administrație și salariații SC PARC BALNEOMAR SA au obligația de a asigura și menține calitatea actului administrativ din domeniul de competență a societății, conform prezentului cod, participarea activă la luarea deciziilor și transpunerea lor în practică, în scopul realizarii obiectivelor PARC BALNEOMAR SA.

2.2. Respectarea Constituției și a legislației

 

Consiliul de Administrație are obligația ca, prin actele și faptele lor, să respecte Constituția, legile țării și să acționeze pentru punerea în aplicare a dispozițiilor legale, în conformitate cu atribuțiile ce iî revin, cu respectarea eticii profesionale. Consiliul de Administrație are îndatorirea să urmarească, de asemenea, respectarea lor și de către SC PARC BALNEOMAR SA.

 

2.3. Loialitate

 

Personalul SC PARC BALNEOMAR SA și membrii Consiliului de Administrație au obligatia de a apăra în mod loial prestigiul societății, precum și de a se abține de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor acesteia. Personalul SC PARC BALNEOMAR SA și membrii Consiliului de Administrație sunt devotați organizației, parților interesate în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate atât în nume personal cât și în numele SC PARC BALNEOMAR SA.

 

2.4. Imparțialitate

 

În deciziile care influențează relațiile cu părțile interesate (clienți, acționari, furnizori, comunitatea zonală și instituțiile statului), Consiliul de Administrație și SC PARC BALNEOMAR SA evită orice formă de discriminare bazată pe vârsta, sex, cultură, religie, rasă, naționalitate, opinii politice sau confesiune și au o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură.

 

2.5. Onestitate

 

În contextul activităților profesionale, Consiliul de Administrație, SC PARC BALNEOMAR SA și colaboratorii trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, atât legislația în vigoare, cât și codul etic, procedurile și regulamentele interne. Urmărirea intereselor SC PARC BALNEOMAR SA nu va fi sub nicio formă utilizată drept justificare a unui comportament necinstit.

 

2.6. Folosirea imaginii societății

 

Membrilor Consiliului de Administrație și salariaților societății le este interzis să utilizeze numele sau imaginea SC PARC BALNEOMAR SA în acțiuni neconforme cu domeniul lor de activitate și cu Anexa la Decizia nr. ____ din __________  a Consiliului de Administrație, atribuțiile funcției. Întreaga activitate de publicitate trebuie să fie legală, decentă, reală și în limitele concurenței loiale.

 

 

 

2.7. Conduita în cadrul relațiilor internaționale

 

Membrii Consiliului de Administrație și salariații societății care reprezintă societatea în cadrul unor conferințe, seminarii și alte activități cu caracter internațional au obligatia să promoveze o imagine favorabilă țării, municipiului Marghita și societății PARC BALNEOMAR SA.

 

2.8. Conduita adecvată în cazul unui potențial conflict de interese

 

Pe parcursul desfășurării oricărei activități trebuie evitate acele situații în care părțile implicate se află sau par să se afle în conflict de interese. Aceasta include nu numai situații în care membrii Consiliului de Administrație urmăresc un interes care diferă de scopul pe care și l-a propus SC PARC BALNEOMAR SA sau de interesele partenerilor, ci și situații în care acestia obțin un avantaj personal din fructificarea oportunităților de afaceri, precum și situațiile în care reprezentanții clienților, furnizorilor sau ai instituțiilor publice acționează în contrast cu indatoririle de loialitate corespunzătoare functiilor acestora în relațiile lor cu societatea.

 

2.9. Confidențialitate și secretul de serviciu

 

SC PARC BALNEOMAR SA garantează confidențialitatea și secretul informațiilor care se află în posesia sa, și nu accesează date confidențiale sau clasificate, exceptând situațiile în care s-a acordat o autorizare expresă și în conformitate cu legislatia în vigoare și obligațiile contractuale.

Este interzis angajaților societății și membrilor Consiliului de Administrație să folosească informații confidențiale sau clasificate în scopuri care nu au legătură cu exercitarea activităților profesionale ale acestora.

 

2.10. Valorificarea investiției acționare

 

Valorificarea investițiilor acționarului constituie unul dintre obiectivele prioritare ale SC PARC BALNEOMAR SA în indeplinirea obligațiilor și mișiunii sale. SC PARC BALNEOMAR SA ia toate măsurile pentru a se asigura ca activitățile sale tehnicoeconomice și financiare protejează pe de o parte, dar și sporesc, pe de altă parte valoarea sa, cu scopul de a produce un randament corespunzător riscului asumat de AGA și Autoritatea tutelară, care a investit capital în societate.

 

2.11. Valoarea resurselor umane

 

Salariații PARC BALNEOMAR SA reprezintă un factor indispensabil în succesul acesteia. Consiliul de administrație apără și promovează resursele umane ale societății, abilitățile și cunoștintele fiecărui angajat pentru a îmbunătăți și spori patrimonial, veniturile și forța competitivă.

 

2.12. Exercitarea echitabilă a autorității

 

Atât în procesul de conducere al SC PARC BALNEOMAR SA, cât și al regulilor contractuale, Consiliul de Administrație se angajează să asigure exercitarea autorității într-o manieră corespunzătoare, obiectivă și corectă, fără nici un fel de abuz sau încalcare a drepturilor legale. În acest sens, garantează ca autoritatea nu se va manifesta prin exercitarea puterii în detrimentul demnității sau independenței unui angajat și că deciziile luate cu privire la organizarea relațiilor de muncă vor asigura protejarea valorii reprezentate de angajați.

 

2.13. Integritate

 

SC PARC BALNEOMAR SA garantează integritatea fizică și morală a salariaților săi prin punerea la dispoziție de bunuri, valori și condiții de muncă care respectă demnitatea individului și care sunt corespunzătoare din punct de vedere al securității și sănătății în muncă. Prin urmare, nu sunt tolerate solicitările sau amentințările menite să determine o persoană să comită acte contrare legii sau codului etic sau împotriva convingerilor sau preferințelor morale și personale ale acesteia.

Consiliul de Administrație prin autoritatea sa, urmărește respectarea de către conducerea societății a acestui principiu și ia toate măsurile necesare în caz de neîndeplinire.

 

2.14. Transparența și caracterul complet al informațiilor

 

Toate părțile interesate și SC PARC BALNEOMAR SA trebuie să furnizeze informații complete, transparente, obiective inteligibile și corecte, astfel încât să se poată lua decizii independente, realiste și informate cu privire la administrarea societății, interesele implicate, la alternativele și consecințele acestora. La încheierea oricărui contract, SC PARC BALNEOMAR SA trebuie să informeze cealalta parte contractantă și instituția de reglementare într-o manieră clară, obiectivă și inteligibilă, cu privire la acțiunile care vor trebui realizate în cazul survenirii oricăreia dintre evenimentele care pot fi anticipate.

 

2.15. Libertatea gândirii și exprimării

 

Consiliul de Administrație garantează principiul conform căruia angajații societății pot să își exprime și să își fundamenteze opiniile, cu respectarea drepturilor, obiectivității, a eticii și bunelor maniere.

 

2.16. Conduita în negocierea și gestionarea contractelor

 

Consiliul de Administrație garantează și urmărește negocierea și gestionarea corectă, integră, fără ingerințe sau influențe a contractelor potrivit atribuțiilor pe care le are.

2.17. Calitatea serviciilor

 

SC PARC BALNEOMAR SA are ca scop satisfactia și asigurarea cerintelor și nevoilor clienților săi, acordând o atenție deosebită oricăror solicitări, sugestii care ar putea îmbunătăți calitatea serviciilor. Consiliul de Administrație sprijină activitățile de inovare-cercetare, dezvoltare și marketing în vederea atingerii celor mai înalte standarde de calitate pentru serviciile sale.

 

2.18. Concurența loială

 

Consiliul de Administrație urmărește asigurarea principiului concurenței loiale în toate activitățile comerciale ale societății și respectarea cerințelor legale și comerciale.

SC PARC BALNEOMAR SA va evita încheierea de întelegeri oculte, neloiale sau care ar constitui un abuz de poziție dominant pe piață și în relațiile cu clienții.

 

2.19. Responsabilitatea față de comunitate

 

SC PARC BALNEOMAR SA este conștientă de influența, atât directă cât și indirectă, pe care o au activitățile și serviciile sale asupra dezvoltării economice, sociale și a bunastării comunității. Consiliul de Administrație asigură deciziile necesare pentru îndeplinirea responsabilităților către comunitatea locală, creșterea gradului de protecție și prompta informare. Ținand cont de acest fapt, societatea va întreprinde activități de investiții într-o manieră responsabilă față de mediu, vecini, cu respectarea comunităților locale, în același timp cu susținerea inițiativelor sociale.

 

2.20. Asigurarea protecției mediului și dezvoltării durabile

 

SC PARC BALNEOMAR SA se angajează să protejeze mediul, în planificarea activităților sale, societatea căutând sa creeze un echilibru între procesele tehnologice, luând în considerare o dezvoltare durabilă pentru generațiile viitoare. Consiliul de Administrație al SC PARC BALNEOMAR SA depune eforturi pentru reducerea impactului pe care îl provoacă activitățile societății asupra mediului și zonelor adiacente, cât și inițierea de măsuri preventive eficiente, eficace de protectie a mediului.

 

2.21. Asigurarea securității și sănătății în muncă

 

SC PARC BALNEOMAR SA pune mai presus de orice omul și se angajează să asigure securitatea și sănătatea în muncă a tuturor angajaților, cât și a colaboratorilor, delegaților, vizitatorilor, prin moderinizări, achiziții și măsuri eficiente, eficace împotriva incidentelor și îmbolnăvirilor profesionale.

 

 

 

2.22. Utilizarea resurselor SC PARC BALNEOMAR SA

 

Membrii Consiliului de Administrație și salariații societății sunt obligați să asigure ocrotirea patrimoniului, să evite producerea oricărui prejudiciu și să folosească timpul de lucru și bunurile care apartin SC PARC BALNEOMAR SA numai pentru îndeplinirea responsabilităților corespunzătoare funcției deținute.

 

 

 1. CRITERII DE CONDUITĂ

 

 

3.1. Criterii de conduită în relația cu AGA

 

Acționarii trebuie să primească toate informațiile relevante disponibile pentru a putea lua decizii cu privire la investiții și administrarea societății.

SC PARC BALNEOMAR SA pune în practică o politică care să le asigure încredere, importante beneficii economice, promovând în relatiile cu acestia transparența, principiul egalității informațiilor, al apărării intereselor lor și creează condițiile pentru a completa, prompta și obiectiva informare în vederea participării AGA la luarea de decizii.

SC PARC BALNEOMAR SA respectă prevederile legii și standardele naționale și internaționale și are în vedere următoarele:

 • maximizarea valorii investițiilor;
 • asigurarea unor servicii de calitate;
 • determinarea, controlul și reducerea riscurilor tehnico-economice, comerciale, de Securitate și sănătate în muncă;
 • determinarea, controlul și reducerea impactului de mediu;
 • asigurarea transparenței față de piața de capital;
 • reconcilierea intereselor acționariatului.

 

Adunarea Generala a Actionarilor

 

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a SC PARC BALNEOMAR SA ia decizii cu privire la elementele enumerate în Actul Constututiv și administrarea societății. Convocarea, funcționarea, modalitatea de vot, precum și alte prevederi referitoare la Adunarea Generală a Acționarilor sunt detaliate în Actul Constitutiv al societății.

AGA este momentul cheie pentru stabilirea unui dialog între acționar și Consiliul de Administrație. În acest scop, administratorii vor participa la ședintele AGA unde se realizează delegarea de competențe, se iau decizii și hotărâri vitale pentru societate și stabilesc strategiile societății. Adunările generale se țin într-o ordine bine stabilită și într-o manieră eficientă, eficace, cu respectarea dreptului fundamental al fiecărui acționar de a solicita clarificări cu privire la aspectele discutate, de a-și exprima opinia și de a formula propuneri pentru acestea.

 

Transparența față de piață

 

SC PARC BALNEOMAR SA asigură că toate deciziile luate sunt transparente. În consecință, acesta adoptă modele organizatorice și manageriale pentru a asigura acuratețe și veridicitate comunicării și previne comiterea de acte ilegale. Conducerea societății duce o politica trasparentă față de analiștii financiari și institutiile abilitate, în sensul informării prompte, corecte, nepărtinitoare a acestora în legatură cu nivelul implementării strategiei și a performantelor societății. Toate comunicările financiare ale SC PARC BALNEOMAR SA sunt caracterizate nu doar prin conformitate cu legislația și reguli stabilite, dar și printr-un limbaj ușor de înteles, adecvat împreuna cu o informare completă, actualizată și utilă pentru clienți și public.

 

3.2. Criterii de conduită în relațiile cu clienții

 

Imparțialitate și nediscriminare

 

SC PARC BALNEOMAR SA se obligă să nu își supună clienții la acțiuni părtinitoare, discriminări și să nu promoveze relații și informații lipsite de obiectivitate.

Contractele și comunicările adresate clienților SC PARC BALNEOMAR SA (inclusiv mesaje publicitare) trebuie să fie:

 • clare, simple, formulate într-un limbaj corespunzător;
 • adecvate scopului și intentiilor declarate;
 • întocmite în conformitate cu regulile și regulamentele în vigoare, fără a recurge la practice derutante sau neadecvate;
 • complete, astfel încât să se evite neglijarea oricărui element important pentru decizia clientului;
 • disponibile pe site-ul de internet sau la sediul societății.

 

SC PARC BALNEOMAR SA face comunicarea promptă a informațiilor cu privire la:

 • orice modificări sau completări cu privire la prestarea serviciilor;
 • date și informatii cerute de client, care nu sunt confidențiale, secrete și care sunt necesare acestuia.

 

Conduita profesională

 

Conduita SC PARC BALNEOMAR SA în relația cu clienții este bazată pe respect, disponibilitate, exigență profesională, încredere și corectitudine. SC PARC BALNEOMAR SA se angajează să reducă formalitățile pe care clienții săi trebuie să le îndeplinească și să folosească proceduri de plată care sa fie simple și sigure.

 

 

 

Transparența

 

SC PARC BALNEOMAR SA se obligă ca activitățile și serviciile oferite să fie transparente și accesibile pentru clienti. În acest sens, societatea va publica pe site www.termalmarghita.ro și va pune la dispoziția celor interesați următoarele documente:

 • Situații financiare și raportări contabile;
 • Hotarâri ale Adunării Generale a Acționarilor;
 • Proiecte de viitor;
 • Regulamentul de Organizare și Funcționare a societății;
 • Gama de servicii;
 • Activități diverse.

 

Asigurarea legalității și calității

 

Consiliul de Administrație al SC PARC BALNEOMAR SA se obligă să respecte legislația, contractele încheiate și standardele în domeniul calității. De asemenea, societatea respectă autorizările, certificările și cerintele legale din domeniul funcționării și exploatării piscinelor de uz public.

SC PARC BALNEOMAR SA se obligă să răspundă tuturor solicitărilor și petitiilor clienților sau asociațiilor de protecția consumatorilor, folosind sisteme de comunicare adecvate și rapide. Comunicările cu clienții se realizează pe hârtie, e-mail, telefonic, postare pe site www.termalmarghita.ro în baza cerințelor legale și contractuale. De promptitudinea, completitudinea și adecvarea comunicărilor răspund persoanele desemnate de comunicarea cu clienții. Fiecare activitate de comunicare va respecta legea, regulile și practicile de conduită profesionala, procedurile interne și trebuie sa fie clare, transparente, prompte, adecvate scopului și realiste.

 

Manipularea pieței

 

Săvârșirea de activități de manipulare a pieței este interzisă prin:

 • încheierea de tranzacții care dau sau ar putea da semnale false sau care induc în eroare în legătură cu cererea, oferta sau prețul serviciilor;
 • încheierea de tranzacții care presupun procedee fictive sau orice altă formă de înșelăciune;
 • publicarea de informații false prin mass-media și internet.

 

3.3. Criterii de conduită în relațiile cu furnizorii

 

Egalitate de șanse

 

Procesele de achiziție urmăresc asigurarea materială necesară activităților, în condițiile unei eficiențe economice și cu obținerea unui avantaj maxim de competitivitate pentru SC PARC BALNEOMAR SA.

Societatea le acordă furnizorilor oportunități și sanse egale de încheiere a contractelor, respectând legislația în vigoare.

Salariații SC PARC BALNEOMAR SA implicați în procesele de achiziții și colaborare cu furnizorii au obligatia de a:

 • informa corect și prompt toți furnizorii implicați, interesați;
 • nu refuza nici o persoană care îndeplinește condiții specifice, posibilitatea de a depune oferte pentru încheierea de contracte, adoptând criterii obiective de selecție care vor fi dovedite prin documentație adecvată;
 • asigura un nivel suficient de concurență în fiecare licitație și selecție de oferte, orice excepții trebuind să fie susținute prin documentație adecvată;
 • evalua furnizorii după criterii obiective, tehnico-economice sau de altă natură acceptate la nivel național și care sunt relevante;
 • nu limita posibilitățile de contractare și acces la licitații prin liste de furnizori prestabilite ad-hoc, partinitor sau eronat, care constituie o barieră de acces și achiziție.

 

Integritate și onestitate

 

Furnizorii societății vor fi selectati obiectiv, pe baza procedurilor și legilor în vigoare, fără a se lua în considerare posibilele avantaje personale oferite de aceștia. Salarații nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitații sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinților, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relații de serviciu, care le pot influența imparțialitatea în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Semnarea unui contract cu un furnizor trebuie să se bazeze întotdeauna pe relații extrem de clare, stipulate în documente, evitând însa, pe cât posibil, formele de dependent sau angajare incorecta a societății.

Consiliul de Administrație asigură prin hotărârile și deciziile luate respectarea permanentă a integrității și onestității în relația cu toți furnizorii.

 

Transparența

 

SC PARC BALNEOMAR SA se obligă ca cerințele de achiziții și criteriile de selectare împreună să fie transparente și accesibile pentru furnizori. Documentele și informațiile necesare sunt disponibile în format electronic în programul național de achiziții sau în format hârtie la sediul societății.

În acest scop, contractele și comunicările cu furnizorii trebuie să fie:

 • clare, simple, formulate corespunzător;
 • realizate în conformitate cu cerințele legale și contractuale în vigoare, fără a recurge la practice derutante sau neadecvate;
 • complete, astfel încât să se evite neglijarea oricărui element important pentru decizia clientutui;
 • realizate, actualizate și transmise în termen, fără întârzieri.

 

 

 

3.4. Criterii de conduită în relațiile cu alte părți

 

În această categorie sunt cuprinse următoarele părți interesate:

 • angajații SC PARC BALNEOMAR SA;
 • societăți cu care s-au încheiat convenții, acorduri;
 • societăți și instituții cu care se colaborează, dar nu în calitate de furnizori (banci, trezorerie, societăți din domeniul financiar contabil, IT etc);
 • organisme și instituții de control;
 • organisme și instituții de avizare, autorizare;
 • comunitatea locală;
 • reprezentanți de presă, televiziune, publicații.

 

Integritate și onestitate

 

Colaborarea SC PARC BALNEOMAR SA cu alte părți interesate se va baza pe legile, normele, standardele și regulamentele în vigoare, având în vedere avantajul reciproc, cât și următoarele cerințe:

 • nu se vor accepta diferite avantaje personale oferite de acesția;
 • nu se accepta intervențiile sau presiunile de orice fel pentru realizarea sau oferirea unor servicii, avantaje materiale etc;
 • nu se vor accepta compromisuri sau înțelegeri neloiale, părtinitoare.

 

Comunicarea corectă, completă, obiectivă

 

Comunicările SC PARC BALNEOMAR SA către parteneri sunt formulate respectând dreptul accesului la informație și principiul corectitudinii și obiectivității. Sub nici o formă nu se permite o comunicare falsă sau care să aibă la bază informații sau comentarii deformate, tendențioase.

Este interzisă divulgarea unor informații confidențiale sau care pot prejudicia societatea. Fiecare activitate de comunicare va respecta legea, regulile și practicile de conduită profesională, procedurile interne și trebuie să fie clare, transparente, prompte, adecvate scopului și realiste.

Comunicatele și informațiile sunt disponibile:

 • pe șite-ul societății;
 • la sediul societății (în format electronic și pe hârtie);
 • pe pliante de prezentare și promovare.

Pentru a garanta coerența și inetgritatea informațiilor, relațiilor cu mass media vor fi în mod expres desemnate persoane competente care pot comunica în exterior.

SC PARC BALNEOMAR SA participă la conferinte, seminarii și mese rotunde și permite publicarea de lucrări tehnice, sociale sau economice despre activitățile sale în conformitate cu interesele societății și politica de marketing.

 

 

 

Asigurarea proprietății intelectuale, confidentialității și secretului de serviciu

 

SC PARC BALNEOMAR SA asigură confidențialitatea informațiilor în acord cu interesele proprii și cu cerințele părților implicate.

SC PARC BALNEOMAR SA asigură secretul de serviciu în conformitate cu legislația în vigoare în relațiile cu instituțiile abilitate ale statului. Societatea va stabili o structură organizatorică pentru prelucrarea și gestionarea informațiilor, cu atribuții și responsabilități clare în domeniu, utilizând un sistem intormatic protejat și controlat permanent.

Proprietatea intelectuală a societății este protejată de către angajații care o utilizează și conducerea societății. Cercetările, invențiile, inovațiile sunt apreciate și pot fi dezvoltate la locul de muncă de angajați, cu înregistrare adecvată pentru asigurarea confidentialității, protecției și securității. La încetarea contractului individual de muncă, angajații au obligația de a returna ceea ce aparține de drept societății (documentele care reprezintă informatii confidențiale).

 

Evitarea conflictului de interese

 

Administratorii SC PARC BALNEOMAR SA au obligația de a evita situatiile care pot duce la apariția conflictelor de interese și de a nu obține avantaje personale din: • deținerea unei funcții de management în societate;

 • fructificarea unor oportunități de afaceri în detrimentul societății, abuzând de calitatea de administrator;
 • fructificarea unor relații cu furnizorii în detrimentul societății;
 • acceptarea de bani sau favoruri de la persoanele fizice sau juridice;
 • relatii și interventii de la instituțiile statului, organizații, comunitate;
 • avantaje, cadouri, atenții care pot genera conflict de interese sau o practică lipsită de onestitate;
 • existența și implicarea unor legături de rudenie.

 

Relații juste cu instituțiile statului și grupuri de interes

 

SC PARC BALNEOMAR SA consideră că stabilirea unui dialog și a unei colaborări cu diverse asociații, grupuri profesionale, societăți și asociații din domeniile de activitate în care activează prezintă o importanță majoră pentru dezvoltarea corespunzătoare a activităților sale. Pentru a asigura un maxim de claritate, relațiile cu părțile instituționale se vor realiza exclusiv prin reprezentanți desemnati de către managamentul societății.

SC PARC BALNEOMAR SA nu refuză, nu ascunde, nu manipulează sau interzice funizarea oricăror informații cerute de autoritățile de control în materie de concurență, licitații sau de alte autorități de reglementare în decursul activităților acestora de inspecție și va coopera activ pe durata desfășurării oricăror proceduri de investigație.

 

Activitatea politică

 

SC PARC BALNEOMAR SA acceptă implicarea politică, atâta timp cât această practică nu afectează activitatea managerială și cea a Consiliului de Administrație, cât și rezultatele și credibilitatea societății. Salariaților le este interzis să desfășoare în timpul orelor de lucru activități politice de orice fel și să afișeze în cadrul societății însemne sau obiecte inscripționate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaților acestora.

 

Ajutor financiar și sponsorizări

 

SC PARC BALNEOMAR SA își rezervă dreptul de nu răspunde cererilor de ajutor financiar și de a sponsoriza asociații, grupări sau cluburi sportive. Situatiile și evenimentele pentru care se solicită astfel de acțiuni sunt analizate și discutate în Consiliul de administrație și, în funcție de oportunitatea lor, pot fi aprobate sau respinse.

 

Asigurarea protecției mediului și dezvoltarea durabilă

 

SC PARC BALNEOMAR SA își propune să respecte cerințele legale în domeniul mediului și cerintele standardului de management mediu ISO 14001 pentru creșterea performanțelor de mediu și prevenirea, reducerea impacturilor de mediu. În acest sens, directorul general al societății va stabili și va aproba Politica Sistemului de Management Integrat de Calitate-Mediu-ISO care cuprinde și politica de mediu, iar în baza acesteia sunt stabilite obiective specifice și planuri/programe de mediu.

 

Asigurarea securității și sănătății în muncă

 

SC PARC BALNEOMAR SA acordă o importanță deosebită asigurării securității și sănătății angajaților, vizitatorilor, delegaților, contractanților, având în vedere că sursa tuturor activităților și forma motrică a progresului este omul. Societatea își propune să respecte cerintele legale în domeniul SSM-SU și cerințele standardului de management de Securitate și Sănătate în Muncă OHSAS 18001 pentru creșterea performanțelor de SSM-SU.

 

Informarea cu privire la politicile de personal

 

Obiectivul general al departamentului de resurse umane este îmbunătățirea continuă a activității tuturor angajaților în scopul realizării misiunii și obiectivelor organizaționale. Directorii și specialiștii PARC BALNEOMAR îmbunătățesc continuu aptitudinile profesionale ale salariaților, folosind toate mijloacele disponibile pentru a asigura dezvoltarea și cresterea aptitudinilor profesionale.

Nevoile de dezvoltare la nivel de societate vor fi cuprinse într-un Plan de Formare profesională.

Directorii identifică și stabilesc cerintele de formă re-instruirea personalului având în vedere:

 • pregătirea profesională și educațională necesară
 • calificări necesare
 • experienta profesională necesară
 • priceperea și îndemânarea necesară
 • securitatea și sănătatea ocupațională
 • aspectele de mediu și protectia mediului.

Principalele forme de formare profesionale sunt:

 • participarea la cursuri organizate de către angajator sau de către furnizorii de servicii de formare profesională;
 • stagii de adaptare profesională la cerințele postului și ale locului de muncă;
 • stagii de practică și specializare;
 • formare individualizată;
 • alte forme de pregătire convenite între angajator și salariat.

 

Integritatea și protejarea salariaților SC PARC BALNEOMAR SA

 

SC PARC BALNEOMAR SA se obligă să protejeze integritatea morală a angajaților, asigurându-le condiții de lucru adecvate care să le respecte demnitatea. Societatea protejează și apără salariații împotriva actelor de violență psihică și se opune oricăror atitudini sau forme de conduită care au ca rezultat discriminări sau prejudicii aduse acestora sau convingerilor sau preferințelor lor.

 

 

 1. PROCEDURI DE IMPLEMENTARE

 

 

4.1. Atribuțiile Consiliul de Administrație și a comitetelor constituite

 

Consiliului de Administrație îi revine functia și responsabilitatea de a formula principiile strategice și organizatorice și de a confirma existența mijloacelor de control pentru monitorizarea operațiunilor.

Consiliul de Administrație va acționa cu profesionalism, bună-credință, onestitate și fidelitate în interesul societății și în interesul comun al acționarului. Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al SC PARC BALNEOMAR SA, precum și cu supravegherea activității directorilor.

Consiliul de Adrninistratie are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

 1. a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății pe baza cerințelor AGA;
 2. b) aprobarea politicilor contabile și a sistemului de control financiar;
 3. c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
 4. d) supravegherea activității directorilor;
 5. e) pregătirea raportului anual, organizarea ședintelor AGA și implementarea hotărârilor acesteia;
 6. f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei.

Toți administratorii SC PARC BALNEOMAR SA au următoarele obligații:

 • au rol activ în îndeplinirea sarcinilor ce le revin, societatea putând astfel beneficia de abilitatea și cunostințele acestora;
 • să participe în mod regulat la ședintele Consiliului de Administrație;
 • să raporteze orice situație în care au un interes personal sau reprezintă un interes al unei terțe părti, abținându-se să participle la procesul de luare a deciziilor în cadrul Consiliului de Administrație;
 • să raporteze orice situatțe care reprezintă un conflict de interese și care îi implică;
 • să păstreze și să protejeze orice informații de natură confidențială necesare pentru îndeplinirea sarcinilor acestora și să respecte procedura privind dezvăluirea acestor informații;
 • să acorde prioritate intereselor SC PARC BALNEOMAR SA și asupra intereselor speciale ale acționarilor;
 • să se pregătească în mod corespunzător pentru ședintele Consiliului și, dacă este cazul, ale altor structuri și comitete în care a fost numit;
 • să îndeplinească orice obligație specifică, care îi este încredințată de către Consiliu sau care poate fi considerate în mod rezonabil că intră în atribuțiile sale.

Președintele Consiliului de Administrație are obligația să:

 • convoace ședintele Consiliului, asigurând membrilor acestuia furnizarea documentației și a informațiilor necesare pentru a permite să își exprime o părere conștientă, obiectiv cu privire la subiectele supuse atenției și aprobării sale;
 • transmită informațiile necesare într-un termen rezonabil de timp anterior ședinței, exceptând situațiile în care acest lucru este imposibil din motive de necesitate sau urgență;
 • coordoneze activitățile Consiliului de Administrație și să conducă adunările acestuia;
 • verifice implementarea hotărârilor Consiliului de Administrație;
 • participe la adunările generale ale acționarilor și să acționeze în calitate de reprezentant legal al SC PARC BALNEOMAR SA;
 • participe la dezvoltarea strategiilor societății în acord cu acționarul;
 • supravegheze activitatea de audit în acord cu directorul general.

Pentru a crește eficiența activității sale Consiliul de Administrație a înființat următoarele comitete:

 1. Comitetul de Nominalizare și Remunerare
 2. Comitetul de Audit.

În acest context, Consiliul de Administrație asigură și urmărește:

 • stabilirea politicii pentru întreaga strategie de organizare și dezvoltare a societății;
 • stabilirea politicii pentru supravegherea, coordonarea și gestionarea prudentă a activității societății;
 • adoptarea de obiective și previziuni financiare.

 

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

 

Comitetul de Nominalizare și Remunerare este compus din doi membrii neexecutivi desemnați dintre membrii Consiliului de Administrație.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare are sarcina de a evalua, consulta și elabora propuneri privind nominalizarea membrilor Consiliului de Administrație, a directorilor societății, cărora li se deleagă atribuții de conducere, precum și a remunerării acestora în conformitate cu prevederile legale. Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar.

 

Comitetul de Audit

 

Comitetul de Audit al SC PARC BALNEOMAR SA funcționează în cadrul Consiliului de Administrație și este format din doi membrii neexecutivi. Obiectivul Comitetului de Audit îl constituie acordarea de asistență Consiliului de Administrație a societății în îndeplinirea obligațiilor sale referitoare la:

 • sistemul de control intern și riscurile inerente;
 • raportările financiar contabile și de management;
 • auditul intern;
 • auditul financiar extern.

Comitetul de Audit are ca obligatii principale următoarele:

 • analiza rapoartelor interne specifice emise de companie și emiterea de recomandări pentru Consiliului de Administrație;
 • analiza caracterului legal și eficiența activității de audit intern;
 • analiza activității de audit financiar extern și a relațiilor ce decurg de aici.

Comitetul de Audit va raporta periodic Consiliului de Administrație asupra activităților desfășurate, concluziilor și recomandărilor formulate. Comitetul de Audit va întreține relații de comunicare și colaborare cu auditorii interni, auditorii externi, Consiliul de Administrație și managementul societății. Comitetului de Audit îi revin și atribuții de a implementa și controla aplicarea Codului Etic.

 

4.2. Comunicări și formare profesionala specifică

 

Membrii Consiliului de Administrație își vor actualiza în mod constant abilitățile și își vor îmbunătăți cunostințele cu privire la activitatea SC PARC BALNEOMAR SA, precum și cele mai bune practici în materie de guvernanță corporativă, în vederea îndeplinirii rolului lor atât în cadrul consiliului, cât și în cadrul comitetelor ai căror membrii sunt, dacă este cazul.

Președintele Consiliului de Administrație va revizui periodic și va stabili împreună cu fiecare dintre administratori nevoile de formare și de dezvoltare ale acestora.

 

4.3. Coordonarea și controlul aplicării normelor de conduită profesională

 

Toate părțile interesate pot raporta Comitetului de Audit al SC PARC BALNEOMAR SA în scris, orice încălcări sau suspectări de încălcări ale Codului etic. Comitetul de Audit analizează sesizările, și în situațiile în care se impune verifică actele și faptele pentru care s-a primit sesizarea, cu respectarea confidențialității privind identitatea persoanei care a făcut sesizarea.

În plus, Comitetul de Audit va lua măsurile necesare pentru a se asigura ca persoanele care întocmesc rapoartele nu sunt supuse nici unui act de intimidare și va asigura confidențialitatea cu privire la identitatea persoanei care a întocmit raportul, cu excepția cazului în care este cerut în alt fel de lege. Rezultatele investigării se comunică directorului general și persoanei care a făcut sesizarea/notificarea.

Comitetul de Audit al SC PARC BALNEOMAR SA raportează încălcările Codului Etic care rezultă din rapoartele partenerilor sau a evaluărilor proprii împreună cu sugestii care sunt considerate necesare:

 • Consiliului de Administrație;
 • Directorului general al SC PARC BALNEOMAR SA.
 • AGA

 

4.4. Sarcini de responsabilitate socială

 

Angajamentul SC PARC BALNEOMAR SA de responsabilitate socială urmărește realizarea unei dezvoltări durabile și protectia și securitatea tuturor părților interesate, inclusiv a angajaților.

Sarcinile și obiectivele de responabilitate socială decurg din:

 • investiții în modernizare, reabilitare echipamente, instalații, pentru creșterea sigurantei, reducere riscuri SSM și impacturi mediu;
 • economisire de energie electrica, apa rece, apă geotermală și combustibil;
 • îmbunătățirea dotărilor și pregătirii pentru situații de urgență;
 • instalarea de sisteme de securitate etc.

 

 

 1. DISPOZIȚII FINALE

 

 

Codul de etică este adoptat de Consiliul de Administrație al SC PARC BALNEOMAR SA.

Angajații societății sau persoanele publice care au observat sau au fost afectate de o încalcare a prevederilor Codului etic vor completa modelul de „Formular de sesizare abatere” din Anexa 1 și îl vor depune la Consiliul de administrație a societății. Abaterile de la Codul etic sunt analizate de persoane desemnate de Consiliul de Administrație, care va formula o soluționare în maxim 30 de zile. În cazul unor abuzuri și încălcări ale prevederilor Codului etic, societatea va adopta măsuri disciplinare. În cazurile în care faptele săvârșite întrunesc elementele constitutive ale unor infracțiuni, vor fi sesizate organele de urmărire penală competente.

Respectarea Codului etic conduce atât la protejarea imaginii societății, cât și la creșterea încrederii clienților, partenerilor și a altor părți interesate.

Nerespectarea Codului etic va fi considerata un act de indisciplina și se va sanctiona conform prevederilor legale in vigoare.

Codul etic intra în vigoare de la data aprobării lui de către Consiliul de Administrație al SC PARC BALNEOMAR SA.

Codul etic se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului in curs, conform prevederilor legale.

 

 

Consiliul de Administație

 

Timea SZABO

                                   

Robert Janos TOTH

 

Adrian Gabriel LUPUI

 

Emil Roman DEMETER

 

 

 

 

ANEXA NR. 1

 

 

SESIZAREA ABATERILOR DE LA CODUL ETIC A SC PARC BALNEOMAR SA

 

 

 

Subiect ……………………………………………………………………………………………………….

 

 

Angajat societate                                         Persoana publică.

Nume și prenume …………………………            Nume și prenume ………………………….

Functie ……………………………………..              Loc de munca ………………………………

 

Telefon: ………………………………………..

Email: ………………………………………….

 

Obiectul sesizării:

 

Vă rugăm să treceți mai jos complet și obiectiv datele referitoare la încălcarea prevederilor Codului etic, precum și alte detalii pe care le conșiderati utile.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Menționare atașare documente doveditoare (dacă este cazul)

 

 

DA

 

 

 

NU

 

 

Data ……………………………..                                    Semnătura ……………………

Previous ArticleNext Article

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ro_RORomână
hu_HUMagyar ro_RORomână

Pin It on Pinterest

Share This