Comunicate

PLAN DE ADMINISTRARE

   

PARC BALNEOMAR SA

Marghita, str. Republicii nr. 1, jud. Bihor

Nr. de ordine în Registrul Comerțului J5/1797/2016

Cod unic de înregistrare 36574101

 

 

 

 

PLAN DE ADMINISTRARE

SC PARC BALNEOMAR SA

 

 

 

 

Elaborat,

Consiliul de Administație

 

Timea SZABO

                            

Robert Janos TOTH

 

Adrian Gabriel LUPUI

 

Emil Roman DEMETER

 

 

CUPRINS

 

 

 1. Scop
 2. Cadru legal
 3. Obiective al Consiliului de Administraţie a societății PARC BALNEOMAR SA
 4. Criterii de performanţă ale Consiliului de Administraţie a societății PARC BALNEOMAR SA
 5. Istoricul societății PARC BALNEOMAR SA
 6. Situaţia actuală a societății PARC BALNEOMAR SA
 7. Piaţă şi competenţe:
 • Aşteptări privind politica de investiţii aplicabilă societății PARC BALNEOMAR SA
 • Dezideratele Consiliului de Administraţie cu privire la comunicarea cu Directorul General a societății PARC BALNEOMAR SA
 • Calitatea şi siguranţa serviciilor prestate de societatea PARC BALNEOMAR SA
 1. Puncte tari şi puncte slabe ale societății PARC BALNEOMAR SA (analiza SWOT)
 2. Acţiuni propuse în vederea îndeplinirii obiectivelor şi a planului de administrare
 1.   Concluzii

 

 

 

 

 

 1. Scop

 

 

 

Contextul elaborării actualului Plan de Management este legislaţia relevantă la nivel european şi naţional în domeniul guvernanţei corporative a întreprinderilor publice, respectiv Ordonanţa de urgenţă nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare. Prezentul plan de administrare prezintă instrumentul de lucru al administratorilor şi al directorului, pentru a determina drumul de parcurs a societății PARC BALNEOMAR SA în perioada mandatului acestora şi este corelat cu scrisoarea de aşteptări, precum şi stabileşte misiunea, obiectivele, acţiunile, resursele şi indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari pentru derularea unei activităţi specifice pe parcursul primului an de mandat.

Prezentul plan de administraţie are ca scop definirea strategiei de administrare a  societății PARC BALNEOMAR SA, până la finalul anului în curs, în vederea atingerii obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite prin contractele de mandat încheiate de Consiliul Local Marghita prin Adunarea Generală a Acționarilor (AGA).

Planul de Management are ca bază viziunea managerială al Consiliului de administrație și a directorului, pe baza evoluţiei până în prezent societății, ţinând cont de contextul şi tendinţele actuale în domeniul serviciilor de profil la nivel naţional şi internaţional şi de prognozele şi perspectivele ce pot fi anticipate, astfel încât să asigure menţinerea unei societăți în domeniul serviciilor turistice, viabilă financiar, sustenabilă economic, care să ofere servicii de calitate clienţilor, să fie responsabilă faţă de societate, faţă de toţi ceilalţi parteneri implicaţi în derularea serviciului şi faţă de mediu, în condiţiile unei dezvoltări durabile. Planul de Management va operaţionaliza obiectivele, indicatorii de performanţă şi măsurile pentru atingerea, monitorizarea şi evaluarea rezultatelor previzionate în Planul de Administrare, astfel încât să se atingă obiectivele strategice propuse.

Consiliul de Administraţie responsabilizează faptul că, planul de administrare este un document dinamic şi că pot apărea actualizări/modificări generate de implementare sau schimbări semnificative ale mediului în care funcţionează societatea si, prin urmare, îsi rezervă dreptul de a aduce modificări ulterioare obiectivelor stabilite prin prezentul plan de administrare în funcţie de schimbările intervenite.

 

 1. Cadru legal

 

 

 

Planul de Administrare se fundamentează în totalitate pe legislaţia aplicabilă societăţilor comerciale din România, coroborată cu legislaţia specifică domeniului de activitate, respectiv:

 • Legea 31/1990 privind societăţile comerciale;
 • Ordonanţa de urgenţă nr.109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • HG nr. 722/206 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
 • OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
 • Legea contractului de management nr. 66/1993;
 • Legea nr. 215/2001 privind administrația public locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

Prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, având în vedere necesitatea stringentă de eficientizare a activităţii întreprinderilor publice, au fost stabilite reguli noi de guvernare a sistemului de administrare şi control în cadrul acestora precum şi a raporturilor dintre autoritatea publică tutelară şi organele întreprinderii publice.

În vederea implementării cadrului legal constituit prin actul normativ menţionat anterior în întreprinderile publice aflate în subordinea sa, Consiliul Loal Marghita a emis:

 • Hotărârea nr. 50 din 30.03.2017 pentru aprobarea schimbării formei juridice al SC Parc Balneomar SRL în Societate pe acțiuni, societate de interes public ce va funcționa sub autoritatea Consiliului Local având ca acționar unic municipiul Marghita
 • Hotărârea nr. 72 din 22.05.2017 privind delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat de inters local – activitatea de amenajare, întreținere și exploatare a ștrandului municipal Marghita către SC Parc Balneomar SA Marghita, societate de interes public local cu acționar unic consiliul local
 • Hotărârea nr. 88 din 29 mai 2017pentru stabilirea listei bunurilor de retur ce vor fi predate la SC Parc Balneomar SA în baza contractului de delegare a gestiuniiserviciului ștrand municipal precum și a listei de investiții la acest serviciu
 • Hotărârea nr. 92 din 15.06.2017 privind aprobarea tarifelor de intrare la SC Parc Balneomar SA pentru ștrandul municipal
 • Hotărârea nr. 93 din 15.06.2017 privind aprobarea statului de funcții la SC Parc Balneomar SA pentru ștrandul municipal
 • Hotărârea nr. 120 din 27.07.2017 privind numirea reprezentanților municipiului Marghita în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Parc Balneomar SA
 • Hotărârea nr. 186 din 29.11.2017 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație la SC Parc Balneomar SA
 • Hotărârea nr. 31 din 02.03.2018 privind adoptarea Scrisorii de așteptări pentru Consiliul de administrație la SC Parc Balneomar SA.

 

 

 

 1. Obiective al Consiliului de Administrație al

SC PARC BALNEOMAR SA

 

 

PARC BALNEOMAR SA se va asigura că furnizarea serviciilor turistice de înaltă calitate va fi atinsă atât la nivel local cât și la nivel regional, care va genera un sentiment de responsabilitate în toată societatea, respectul pentru consumatori şi părţile implicate, şi va aprecia contribuţiile angajaţilor existenţi, cât şi pe ale celor noi, din punct de vedere al competenţei profesionale şi al conştientizării civice. Viziunea conducerii societății conturează o companie puternică ale cărei caracteristici principale sunt transparența, calitatea și performanța.

Obiectivele Consiliului de Administraţie conform O.U.G. 109/2011 sunt: crearea unei rețele de actori social economici care să contribuie la intensificarea turismului în Marghita, creşterea numărului vizitatorilor, asigurarea unor servicii eficiente cantitativ și calitativ, scăderea perioadei de rambursare a datoriilor restante, scăderea perioadei de rambursare a creanţelor, şi creşterea veniturilor proprii.

 

Strategia de dezvoltare a societății prevede următoarele deziderate:

– Creșterea numărului vizitatorilor atât pe plan local cât și regional,

– Asigurarea modernizării ștrandului, inclusiv prin îmbunătățirea și diversificarea serviciilor oferite,

– Extinderea numărului locurilor de cazare,

– Îmbunătățirea anuală a raportului cost – beneficiu la fiecare capitol de activitate,

– Închirierea unor spații / proprietăți din inventar,

– Încadrarea în perioada de rambursare a datoriilor.

 

Luând în considerare obiectivele vizate de PARC BALNEOMAR SA privind modernizarea ștrandului prin îmbunătăţirea şi diversificarea serviciilor oferite clienților considerăm că realizarea unor spații de cazare în incinta parcului balnear este o necesitate. În momentul actual activitatea societății se concentrează pe un sezon estival de 3-4 luni și aproape singura sursă de venit constituie vânzarea biletelor de intrare.

 

De asemenea considerăm necesar în cadrul diversificării serviciilor oferite construirea unei piscine pentru copii care ar atrage familiile cu copii de până la 6 ani. Urmare asigurării acestei facilităţi, sunt create premizele creşterii numărului vizitatorilor, care va genera automat creșterea profitului societății.

 

În cadrul îmbunătățirii raportului cost – beneficiu și a eficientizării cheltuielilor propunem efectuarea unei investiții pentru instalarea unui sistem de tratare a apei geotermale. În contextul actual licența dreptului de exploatare a apei geotermale aparține societății Transgex SA Oradea. În cursul anului 2018 s-a facturat de către această societate suma de 95 253,17 lei pentru apă geotermală.

În cadrul acestei investiții se impune și mutarea sălii de comandă a ștrandului, care în momentul actual se află într-o pivniță la 3 metri adâncime. Apa subterană intră prin pereți după orice ploaie sau chiar în urma irigării spațiului verde. Datorită condițiilor tehnicului hidrologic, a curentului trifazic existent în încăpere și a amplasării subterane a încăperii, desfășurarea activității în asemenea circumstanțe constituie pericol de moarte și este absolut necesar  reabilitarea acestei structuri tehnice.

 

 

 1. Criterii de performanţă ale Consiliului de Administraţie a societății

PARC BALNEOMAR SA

 

Criterii de performanţă ale Consiliului de Administraţie a societății Parc Balneomar SA (din anexa la contractele de mandat):

 

Indicatori financiari:

 • Creșterea cifrei de afaceri – >10%
 • Reducerea perioadei de rambursare a datoriilor restante față de indicatorul aprobat – <30 zile
 • Reducerea perioadei de recuperare a creanțelor – <30 zile
 • Ponderea drepturilor salariale brute, inclusiv tichete de masă, până la maxim 50%
 • Menținerea lichidității generale – 1,5

 

Indicatori ne-financiari:

 • Numărul vizitatorilor în Ștrandul Municipal Marghita (față de 2017 cu câte + 5% anual)
 • Organizarea a două evenimente în incinta ștrandului
 • Organizarea unui eveniment de anvergură în Marghita, în afara incintei ștrandului
 • Propuneri de modificare la Actul constitutiv.

 

 

 

 1. Istoricul societății PARC BALNEOMAR SA

 

 

Importantele rezerve de apă minerală geotermală din localitatea Marghita sunt cunoscute de mult timp.

Ștrandul din Marghita a fost cunoscut nu numai de locuitorii orașului ci și de turiștii din localitățile, respectiv județele învecinate datorită efectelor curative ale apei termale existente. După revoluție ștrandul a fost privatizat, fiind administrat până în prezent de o societate privată.

În anul 2005, în cadrul Programului PHARE 2004-2006 pe subprogramul Infrastructură Mare s-a depus proiectul privind ”Parc Balnear în regiune de Nord Vest, Locațiile Tășnad, Beltiug și Marghita”. Proiectul a fost depus  în parteneriat cu Consiliul Județean Satu Mare, Consiliul Județean Bihor, Consiliul Local Tășnad, Consiliul Local Beltiug și Consiliul Local Marghita.

În iunie 2009 s-a obținut ordinul de începere a lucrărilor pe terenul proprietății publice private a municipiului  Marghita din incinta fostei Unități Militare. Finalizarea acestui proiect pentru locația Marghita a fost în octombrie 2010.

Deși inițial ștrandul a făcut parte dintr-un proiect regional, care ar fi presupus integrarea unei serii de activități și elemente de infrastructură pentru turism și agrement, acesta funcționează momentan izolat, la scară locală, având o paletă de servicii limitate, doar două bazine neacoperite.

După ce și-a deschis porțile publicului, ștrandul a fost administrat de către Primăria municipiului Marghita. Ulterior, în baza OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice a devenit societate pe acțiuni, înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor sub nr. J5/1791/08.09.2016, având Cod Unic de Înregistrare 36574101.

 

 

 

 1. Situaţia actuală a societății PARC BALNEOMAR SA

 

 

Prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat de interes local nr. 4170 din 31.05.2017 activitatea de amenajare, întreținere și exploatare a ștrandului municipal Marghita s-a concesionat către SC Parc Balneomar SA Marghita. De la începutul activității problema autofinanțării a ridicat mari probleme. Având în vedere că activitatea ștrandului se restricționează la un sezon estival de 3-4 luni și societatea nu are alte surse de venit, este aproape imposibil acoperirea cheltuielilor de funcționare a ștrandului doar din vânzarea de bilete. Cu atât mai mult cu cât prețurile biletelor au fost stabilite în 2016, dată de la care aceste prețuri nu au fost majorate, nici măcar actualizate cu rata inflației.

În urma procedurii de selecție s-au numit membrii Consiliul de administrație a societății Parc Balneomar SA. Deja în momentul preluării mandatului, cheltuielile pentru asigurarea desfășurării activității ștrandului au fost mult mai mari decât încasările realizate.

 

În ceea ce privește investițiile efectuate de către autoritatea tutelară acestea au avut o valoare scăzută. Pe de altă parte s-au restrâns la niște activități strict necesare pentru desfățurarea activității ștrandului (sistem de irigare, achiziționare tractor tuns iarbă, sistem solar, dușuri exterioare, achiziție pompe noi în casa de pompe) sau la niște achiziții care nu au contribuit în mod direct la diversificarea serviciilor oferite de societate (mobilier, fântână arteziană).

 

Cu privire la funcționarea societății legislația în vigoare impune elaborarea la nivel de unitate a mai multor regulamente și coduri, pentru asigurarea transparenței actelor încheiate, a cheltuielilor efectuate și pentru asigurarea siguranței și calității serviciilor oferite. Aceste regulamente interioare nu au fost elaborate de vechea conducere. Momentan aceste acte sunt în fază de elaborare și aprobare, ca să fie finalizate până la începerea noului sezon estival, pentru a avea o mai bună coordonare a activităților desfășurate în incinta ștrandului.

 

Este în curs de desfășurare reglementarea situației juridice a terenului ștrandului în evidențele cărții funciare. În cursul anului 2011, în urma licitației publice s-au concesionat terenuri din perimetrul parcului balnear Marghita destinate activităților comerciale, în vederea construirii unor clădiri pentru diverse activități de servicii și comerț. Drepturile de concesiune astfel dobândite au fost înscrise în CF. Acel termen pentru care s-au încheiat contractele respective a expirat, nici un titular de contract nu mai utilizează terenul, concesionarii nu au obținut autorizația de construcție și nu au început lucrările de construcție aferente investiției, contractele nu au fost prelungite, prin urmare au încetat. Singurul contract valabil  urmează a se cesiona către SC Parc Balneomar SA.

 

Cu toate în vara acestui an condițiile meteo nu au fost favorabile pentru turismul balnear, față de anul precedent numărul vizitatorilor în ștrandul municipal a crescut cu 25 %.

 

În perioada 27 august – 2 septembrie 2018 s-a închiriat incinta ștrandului pentru organizarea evenimentului intitulat Freedom Fest – Szabadság Feszt, care de asemenea a adus în unitate un număr foarte mare de turiști.

 

La momentul actual ștrandul municipal oferă servicii destul de limitate și activitatea lui se restrânge la doar căteva luni dintr-un an, totuți considerăm că prin promovare și investiții poate fi producător de profit și pe viitor se poate consolida activitatea turistică balneară, se poate oferi posibilitatea de recreere atât pentru rezidenți cât și pentru turiștii din regiune.

 

 

 

Indicatori 31.12.2016. 31.12.2017. 30.09.2018.
 

Venituri din activitate din care:

– chirii

 

0

0

 

173.981

5.500

 

219.047

8.000

Cheltuieli din activitate 63.964 374.925 382.929
Rezultatul din exploatare -63.964 -200.945 -163.882
Număr personal 3 8 9
Cheltuieli pentru investiţii din care:

– din surse bugetare

– din surse proprii

 

14.258

0

 

76.190

0

 

13.415

0

 

 

 

 1. Piaţă şi competenţe

 

Aşteptări privind politica de investiţii aplicabilă întreprinderii PARC BALNEOMAR SA

 

Potrivit art. 6.10 din Contractul de delagare a gestunii serviciului de administrare a domeniului public și privat de interes local – Activitatea de amenajare, întreținere și exploatare a ștrandului municipal Marghita, Consiliul Local Marghita va aproba anual programul lucrărilor de investiții în funcție de necesitățile identificate de către operator și de politica de dezvoltare a municipalității pe această ramură.

Dezideratele principale până la începutul noului sezon estival ar fi următoarele investiții:

 • Realizarea unor spații de cazare,
 • Instalarea unui sistem de tratare a apei geotermale, inclusiv mutarea sălii de comandă a ștrandului,
 • Construirea unei piscine pentru copii.

 

La elaborarea acestui plan am luat în considerare realizarea unor investiții rentabile  cu potențial profit pentru societate. De asemenea, va fi elaborat un sistem de evaluare post-investiţii. Acest document va permite Consiliului de administraţie şi autorităţii publice tutelare să evalueze situaţia investiţiilor pe fiecare etapă investiţională şi dacă s-au obţinut beneficiile preconizate prin cheltuielile de capital şi/sau investiţii noi.

 

Dezideratele Consiliului de Administraţie privind comunicarea cu Directorul General a societății Parc Balneomar SA

 

Comunicarea dintre Consiliul de Administraţie şi Directorul General a societății Parc Balneomar SA se va face conform reglementărilor prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Dezideratele Consiliului de Administraţie cu privire la comunicarea cu Directorul General este acela de instituire la nivelul societății a unor reglementări proprii, clare şi ferme de raportare şi de transparenţă. Aceste reglementări se vor referi la raportul trimestrial al Directorului General privind activitatea societății care se va prezenta Consiliului de Administraţie şi la raportarea lunară a modului de îndeplinire a indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari, anexă la contractul de mandat, precum şi alte date şi informaţii de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia. Consiliul de Administraţie se aşteaptă să primească informări periodice şi continue cu privire la toate evenimentele importante ale societății.

Orice deviere de la indicatorii de performanţă stabiliţi prin contractele de mandat al Directorului General trebuie notificată Consiliului de Administraţie în cel mai scurt timp posibil, respectiv de îndată ce se constată că o astfel de deviere este foarte probabilă.

 

Calitatea şi siguranţa serviciilor prestate de SC Parc Balneomar SA

 

Ștrandul Municipal Marghita administrat de SC Parc Balneomar SA se încadrează în categoria societăților care acționează cu scop comercial și urmăresc să creeze valoare economică.

Compania operează într-o piață concurențială, ceea ce presupune adoptarea de către Consiliul de Administrație a unui plan de administrare care să urmărească creșterea competitivității, a profitabilității, îmbunătățirea calității serviciilor și reducerea indicatorilor de risc.

Pentru menţinerea unui nivel ridicat al calităţii serviciilor prestate de către societate şi în vederea dezvoltării mecanismelor proprii de analiză şi monitorizare a performanţei, implementarea şi certificarea unui sistem de management al calităţii este un deziderat al Consiliului de Administraţie.

Siguranţa serviciilor prestate este un deziderat prioritar al Consiliului de Administraţie. Pentru conformarea cu standardele serviciului în domeniu şi pentru desfăşurarea activităţii la un înalt nivel, Consiliul de Administraţie îşi propune ca întregul personal a societății să dobândească competenţe avansate în desfășurarea activității prestate, cu conştientizarea rolului propriu în realizarea acestui deziderat.

Dezvoltarea sistemului de management al siguranţei şi al sistemului de management al calităţii serviciilor va asigura monitorizarea obiectivelor prin stabilirea unor indicatori de performanţă şi a unor valori ţintă în strânsă corelare cu obiectivele principale stabilite în Planul de Administrare a societății.

Implementarea unor programe de audit intern va asigura îmbunătăţirea continuă şi dezvoltarea activităţii precum şi furnizarea informaţiilor relevante cu privire la desfăşurarea proceselor ce au impact asupra realizării obiectivelor organizaţiei în toate domeniile considerate prioritare în Planul de Administrare a societății.

 

MĂSURILE DE ÎNDEPĂRTARE A AMENINŢĂRILOR:

 

– Creşterea potenţialului turistic,

– Creşterea veniturilor din activitatea comercială pentru asigurarea fondurilor necesare (închiriere spaţii aflate în administrare, taxe de reclamă şi publicitate, etc.)

– Urmărirea oportunităţilor de instruire/calificare continuă personal în domeniu.

 

 

 

 1. Puncte tari şi puncte slabe ale societății PARC BALNEOMAR SA

(analiza SWOT)

 

Puncte tari:

 • Populație de aproximativ 30 mii de oameni ce poate fi deservită ca și client din localitate și împrejurimi,
 • Locul liniștit al ștrandului,
 • Existența deja a unui brand internațional privind un eveniment de divertisment organizat tinerilor,
 • Populație prietenoasă cu turiștii sosiți în oraș,
 • Infrastructură relativ nouă,
 • Zonă cu atracții turitice bogate,
 • Potențialul de dezvoltare, extindere.

 

Puncte slabe:

 

 • Slabă experiență pentru extinderea și atragerea clienților din alte județe, țări,
 • Procedurile de achiziții în permanentă schimbare,
 • Imposibilitatea de a susține financiar o companie a cărui activitate momentan se concentrează pe un sezon estival (3-4 luni de vară),
 • Prețul ridicat al apei termale (redevența),
 • Inexistența unui bazin pentru copii,
 • Lipsa unor baze de tratament momentan,
 • Inexistența unui management propriu care să aducă venituri: bază de cazare, restaurant,
 • Fluctuații de personal,
 • Proiecte puține pentru a atrage noi grupe de turiști.

 

Oportunități:

 

 • Finanțările europene,
 • Calitatea și temperatura apei termale,
 • Realizarea de parteneriate cu alți agenți economici din sfera turismului,
 • Dezvoltarea unor servicii de bună calitate în incinta ștrandului,
 • Posibilitatea de a deveni un bun organizator al evenimentelor de divertisment,
 • Evenimente dedicate școlarilor,
 • Organizarea unor concursuri gastronomice cu specificități locale,
 • Dezvoltarea unui bazin didactic prin intermediul unui proiect al ADD Bihor.

 

Amenințări:

 

 • Accidente sau incidente în incinta ștrandului care nu au fost luate în calcul pentru a se evita,
 • Schimbări permanente ale legislației,
 • Dezvoltarea în ritm alert al altor unități de ștrand în Marghita și împrejurimi,
 • Populație ce emigrează,
 • Lipsa personalului calificat, profesionist,
 • Imposibilitatea de extindere a serviciilor prestate de societate și pe lunile de iarnă.

 

 

 1. Acţiuni propuse în vederea îndeplinirii obiectivelor şi

a planului de administrare

Obiective pe termen scurt

 • Se va urmări extinderea numărului locurilor de cazare,
 • Realizarea infrastructurii necesare extinderii serviciilor din interiorul ștrandului municipal Marghita,
 • Modificarea Actului constitutiv a societății conform legislației în vigoare,
 • Elaborare Codului de etică,
 • Elaborarea Regulamentului de ordine interioară,
 • Elaborarea unui Regulament privind achizițiile publice, unde una din elementele definitivatoare să fie eficiența banului cheltuit/investit,
 • Elaborarea unui Regulament de publicitate în interiorul ștrandului,
 • Ajustarea prețurilor biletelor și abonamentelor la cerințele pieței actuale,
 • Aplicarea unor reglementări interioare care să asiure un control administratorilor societății asupra vânzării biletelor,
 • Demararea unor negocieri directe cu furnizorii unității privind prețurile și tarifelor aplicabile pentru societate,
 • Contorizarea căsuțelor de lemn care vor fi închiriate în interiorul ștrandului.

 

Obiective pe termen mediu

 

 • Asigurarea modernizării ștrandului,
 • Promovarea imaginii ștrandului și a viitoarelor evenimente,
 • Creșterea numărului de clienți și analiza privind mulțumirea, satistacția cu prestările de servicii asigurate de societate,
 • Lărgirea gamei de servicii prestate,
 • Extinderea și modernizarea piscinelor,
 • Elaborarea și implementarea unui program prin care activitatea societății să fie permanentă, de 12 luni pe an, și nu sezonieră.

 

Obiective pe termen lung

 

 • Crearea de noi locuri de muncă,
 • Asigurarea unor programe de divertisment care să aducă un procentaj tot mai mare de clienți din alte localități,
 • Asigurarea stabilității financiare a companiei,
 • Consolidarea și extinderea serviciilor societății și în alte domenii,
 • Ocuparea unui loc lider regional în cadrul domeniului de recreere, ștrandul termal municipal fiind elementul de bază.

 

 1. Concluzii

Principiile directoare privind administrarea societății Parc Balneomar SA, obiectivele fundamentale, ţintele de performanţă şi priorităţile strategice prevăzute în prezentul Plan de Administrare vor constitui o cale care trebuie urmărit de Consiliul de Administraţie pentru o mai bună coordonare a demersurilor viitoare ce vor fi întreprinse în sectorul de turism.

 

Prezentul Plan de administrare va fi completat cu componenta managerială a directorului societății în vederea realizării indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari.

 

 

 

Consiliul de Administație

Timea SZABO

                            

Robert Janos TOTH

 

Adrian Gabriel LUPUI

 

Emil Roman DEMETER

 

 

 

Încheiat azi, 02.11.2018, în două exemplare originale.

Previous ArticleNext Article

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ro_RORomână
hu_HUMagyar ro_RORomână

Pin It on Pinterest

Share This