Comunicate

Anunt

 

ANUNȚ

privind selecția organizată pentru o poziție vacantă de administrator în Consiliul de Administrație la societatea comercială Parc Balneomar S.A.

 

Procedura de selecție se va organiza cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, și a H.G. nr. 722/2016 și va cuprinde următoarele etape:

 • Selecția dosarelor de candidatură;
 • Depunerea și evaluarea declarațiilor de intenție;
 • Interviul candidaților înscriși pe lista scurtă.

 

Postul pentru care se organizează selecția:

 • 1 post de administrator neexecutiv

 

Condiții generale:

 1. cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene și să aibă domiciliul în România;
 2. cunoașterea limbii române (scris și vorbit);
 3. capacitate deplină de exercițiu;
 4. stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează, atestată pe bază de documente medicale;
 5. nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege;
 6. să nu fie incapabil, potrivit legii, ori să fi fost condamnat pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 7. pe perioada mandatului să nu se afle în situații de incompatibilitate sau conflict de interese prevăzute de lege.

Notă: Membrii în consiliul de administrație nu pot face parte din mai mult de 3 consilii de administrație ale întreprinderilor publice.

 

Condiții specifice:

 • experiență în administrarea sau managementul unor regii autonome sau societăți, inclusiv societăți din domeniul privat.

 

Condițiile care trebuie întrunite de candidați şi criteriile de evaluare a acestora se regăsesc pe pagina de internet a SC PARC BALNEOMAR SA: www.termalmarghita.ro.

Dosarele de candidatură se vor depune/transmite în plic, închis și sigilat la sediul societății, loc. Marghita, Calea Republicii nr. 1, camera 8, având ca termen limită data de 10.05.2019, ora 15:00.

Pe plic se va menționa: “Procedura de selecţie/evaluare pentru poziţia vacantă de membru al Consiliului de Administrație la S.C. Parc Balneomar S.A.”

Selecția dosarelor de înscriere se va desfășura până la data de 16.05.2019.

Rezultatul selecției dosarelor se va publica pe pagina de internet a S.C. PARC BALNEOMAR S.A.

Candidații selectați care se vor regăsi în lista scurtă vor depune o Declarație de intenție, în termen de 15 zile de la data afișării listei scurte. Prin Declarația de intenție candidații își prezintă viziunea și programul privind dezvoltarea regiei autonome, declarație ce se va prezenta în scris și va fi parte componentă a evaluării finale a candidaților în vederea clasificării și numirii acestora.

 

 

 

Lista detaliată a documentelor necesare

în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice şi persoane juridice

 

 

 1. Pentru procedura de selecție prealabilă, în vederea selecției dosarelor de candidatură pentru lista scurtă

 

 1. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 2. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postului;
 3. Copie după carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 4. Cazierul judiciar;
 5. Cazier fiscal eliberat de ANAF și primărie;
 6. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate. Pe adeverința care atestă starea de sănătate trebuie să fie lizibile numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
 7. Curriculum vitae semnat de către titular pe fiecare pagină;
 8. Dovada numirii în calitatea de administrator/manager, după caz;
 9. Declarație pe proprie răspundere (modelul fiind atașat prezentei);
 10. Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (modelul fiind atașat prezentei);
 11. Scrisoare de recomandare;
 12. Alte documente relevante, după caz.

Actele prevăzute la lit. a), b), c), vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

 

 1. Pentru procedura de selecție finală, doar candidații din lista scurtă vor mai depune ulterior

 

 • DECLARAȚIE DE INTENȚIE întocmită în conformitate cu modelul prevăzut de H.G. nr. 722/2016

 

 

 

Formulare ale declaraţiilor necesare a fi completate de către candidaţi

 

 

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

 

 

Subsemnatul/Subsemnata ………………………………………………, în calitate de participant(ă) la procedura de recrutare şi selecţie în vederea ocupării unui post de membru în Consiliul de Administraţie al …………………………………………………………………………………….., declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de recrutare şi selecţie şi sub sancţiunile aplicabile infracţiunii de fals în acte publice, că:

 1. nu am fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu mi-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;
 2. nu am desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege;
 3. nu am făcut obiectul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitive pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare şi luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, republicată, pentru infracţiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei (abrogată de Legea 85/2014);
 4. la data depunerii candidaturii, nu fac parte din mai mult de 2 consilii de administraţie ale unor regii autonome sau societăţi comerciale.
 5. fac parte / nu fac parte din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice.

Subsemnatul/Subsemnata, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înțeleg faptul că îmi pot fi solicitate orice documente doveditoare de care dispun în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor.

Data…………………………………

Semnătura ……………………….

 

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT

 

 

Subsemnatul/Subsemnata, ……………………………………………………, declar pe propria răspundere că îmi dau acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele personale în vederea verificării informaţiilor furnizate în cadrul procedurii de selecţie şi recrutare în vederea ocupării unui post de membru în Consiliul de Administraţie al ………………………………………………………………………….., iar aceste date corespund realităţii.

Am luat la cunoştinţă că datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpuse prin Legea nr. 506/2004, actualizată.

 

 

 

Data……………………….            Semnătura………………

 

 

 

 

CRITERII DE SELECȚIE

 

 

 1. COMPETENŢE
 2. Competenţe specifice sectorului

1.1. Cunoştinţe de sector specifice

 1. Competenţe profesionale de importanţă strategică/tehnică
  • Gândire strategică şi planificare/previuziune
  • Finanţe şi contabilitate
  • Managementul riscului
  • Managementul organizaţional
  • Legislaţie

 

 1. Guvernanţă corporativă
  • Guvernanţa corporativă a regiei
  • Exercitarea controlului decizional
  • Monitorizarea performanţei

 

 1. Social şi personal
  • Luarea deciziilor
  • Relaţii interpersonale. Abilităţi de comunicare
  • Capacitate managerială
  • Capacitate de analiză şi sinteză

 

 1. Experienţă pe plan local
  • Participare la tratative de negocieri sau elaborare de strategii

 

 1. TRĂSĂTURI
 2. Reputaţie profesională
 3. Integritate
 4. Independenţă
 5. Abilități de comunicare interpersonală
 6. Aliniere cu scrisoarea de aşteptări a acţionarilor

 

 • ALTE CONDIŢII
 1. Rezultatele economico-financiare ale întreprinderilor în care şi-a exercitat mandatul de administrator sau director
 2. Înscrieri în cazierul fiscal sau judiciar

 

 1. CERINŢE PROSCRIPTIVE ŞI PRESCRIPTIVE
 2. Număr de mandate
 3. Studii superioare

 

Previous ArticleNext Article

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

hu_HUMagyar
ro_RORomână hu_HUMagyar

Pin It on Pinterest

Share This