Comunicate

Anunt licitatie

Anunț licitație

pentru închiriere spațiu

 

SC PARC BALNEOMAR SA în calitate de locator organizează la punctul de lucru din Marghita, str. Progresului, nr. 70, jud. Bihor, în ziua de 22 mai 2019, ora 17.00, licitațiepentru închirierea a trei chioșcuri pentru desfășurarea unoractivități economice în incinta parcului balnear.

Ofertele se depun la sediul societății, situat în Marghita, str. Calea Republicii, nr, 1, (Primăria Marghita), etaj. 1, cam. 8, până la data de 22 mai 2019 ora 15.00.

Condițiile de înscriere la licitație și condițiile de închirieresunt prezentate în caietul de sarcini anexat prezentului anunț.

CAIET SARCINI

privind închirierea chioșcurilor,prinlicitaţie publică deschisă cu strigare, pentru desfășurarea unor activitățieconomice

Adresa: Marghita, str. Progresului, nr. 70

SC PARC BALNEOMAR SA

Sediu: Marghita, str. Republicii, nr. 1, jud. Bihor

Punct de lucru: Marghita, str. Progresului, nr. 70

Nr. de ordine în Registrul Comerțului J5/1797/2016

Cod unic de înregistrare 36574101

Cont bancar RO80RNCB0035151956700001 deschis la BCR Marghita

Web: www.termalmarghita.ro

Mail: strandtermalmunicipalmarghita@gmail.com

I. OBIECTUL ȘI SCOPUL ÎNCHIRIERII

Spaţiul este situat în incinta parcului balnear din Marghita, sr. Progresului, nr. 70. Suprafața chioșculuieste de 6 mp.

Chioșcurile de lemn se închiriază în vedereadesfășurării de activități economice constând învânzarea cu amănuntul a produselor alimentare șinealimentare în incinta parcului balnear.

Obiectul de activitate pentru fiecare chioșc suntdescrise în formularul nr. 1 a prezentului regulament.

II. DURATA ÎNCHIRIERII

Durata închirierii este de la 24 mai la 30 septembrie 2019.

III. ELEMENTE DE PREŢ

Preţul minim pentru închiriere, care reprezintă şipreţul de pornire la licitaţie este de 500 lei/lună la care se adaugă cheltuielile cu energia electrică și apă, care vor fi concretizate prin citirea contoarelor la sfârșitul fiecărei luni.

Chiria se va plăti până în data de 10 pentru lunaîn curs, iar cheltuielile privind utilitățile până în data de 10 a lunii în curs pentru luna anterioară.

Întârzierile la plata chiriei și a utilităților se vorsancţiona cu penalităţi de 0,01 % / zi de întârziere la suma datorată.

În cazul în care vor fi mai mulți solicitanți pentruchioșcul respectiv, pasul de strigare la licitație va fide 50 lei.

IV. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Închirierea poate înceta înainte de expirareaduratei stabilite prin contract, prin acordul scris al părţilor.

Închirierea încetează de drept la expirareaduratei stipulată în contract. În cazul neprelungiriicontractului, chiriaşul are obligaţia predea bunulcare a făcut obiectul contractului gratuit şi liber de orice sarcini.

În situaţia în care pentru nevoi de interes local spaţiul închiriat va fi destinat altor scopuri, contractulpoate fi reziliat în mod unilateral de către proprietar, după înştiinţarea chiriaşului cu 30 de zile înainte.

Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractualepărţile pot rezilia contractul de închiriere.

V. CONTROLUL

Controlul general al respectării de către chiriaş al caietului de sarcini şi a obligaţiilor asumate princontractul de închiriere, se efectuează de către părţi şide către organele abilitate de lege.

VI. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

Litigiile de orice fel apărute între păţilecontractante în cursul derulării contractului se soluționează pe cale amiabilă între părți, iar dacăacest lucru nu este posibil se vor soluționa de instanţele judecătoreşti competente.

VII. DISPOZIŢII FINALE

Drepturile şi obligațiile părţilor se stabilesc princontractul de închiriere.

VIII. INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI

În vederea participării la licitaţie ofertanţii voranexa la cerere :

1. scrisoare de înaintare;
2. copie act de identitate sau, după caz, certificat de înregistrare sau certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului;
3. certificat fiscal eliberat de Primaria municipiului Marghita privind achitarea datoriilor la bugetul local;
4. copia cărţii de identitate a administratorului societăţii (dacă este cazul);
5. act constitutiv, statut, din care să rezulte că poate desfăşura activitățile solicitate prin Caietul de sarcini– copie conform cu originalul – pentru persoane juridice;
6. declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăţii comerciale din care să rezulte că societatea nu se află în reorganizare judiciară sau faliment- pentru persoane juridice;
7. procură pentru persoane împuternicite săparticipe la licitaţie,
8. formularul de contract asumat prin semnătură.

IX. INSTRUCŢIUNI PRIVIND DESFĂŞURAREA LICITAŢIEI PUBLICE

Ofertanţii au obligaţia ca, în termenul limităstabilit în anunţul publicitar de organizare a licitaţiei depună la sediul social al societății situate înMarghita, str. Calea Republicii, nr. 1, cam. 8, undosar cu documentele solicitate la punctul VIIIinstrucţiuni pentru ofertanţi, înainte cu o zi de data stabilită pentru licitaţia publică cu strigare.Documentele vor fi întocmite în două exemplare 1 original și 1 copie.

Lipsa unui document din cele enumerate la pct. VIII atrage respingerea ofertei.

Plicurile se înregistrează în registrul de corespondenţă al societății şi se înaintează la Comisiade licitaţie.

Comisia de licitaţie verifică şi analizeazădocumentele de participare ale ofertanților:

se verifică identitatea ofertanţilor pe bază de act de identitate;
se verifică dacă s-au depus toate documentele.

Pe baza evaluării ofertelor sub aspectulparticipării la partea de licitatie cu strigare, comisiava întocmi un proces verbal în care va consemnaîndeplinirea condiţiilor pentru organizarea etapeifinale. La data şi ora stabilită pentru desfăşurarealicitaţiei publice cu strigare comisia de licitaţieanunță ofertanții care s-au calificat în etapa finală, aceea de licitaţie publică cu strigare.

Şedinţa de licitaţie se desfăşoară la data, loculşi ora comunicate în anuntul publicitar şi estedeschisă de către preşedintele Comisiei de licitaţie, înprezenţa tuturor membrilor comisiei de licitaţie şi a cel puţin doi ofertanţi care s-au calificat. În cazulreprezentanţilor ofertanţilor, aceştia vor prezenta undocument de împuternicire.

Dacă sunt îndeplinite aceste condiţiilemenționate licitaţia publică cu strigare se desfăşoarăîn modul următor:

Licitaţia porneşte de la preţul de 500 lei /lună.

Pasul de licitaţie este de 50 de lei.

După anunţarea ofertanţii vor începe licitaţiaprin anunţarea în mod verbal a preţului oferit, preţulcel mai mare oferit va fi strigat consecutiv de trei oriiar în cazul în care nu se oferă mai mult după acesterepetări se va considera adjudectă spaţiul la preţulexprimat în această etapă.

În termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarealicitației, se va semna contractul de închiriere. Încazul în care, cu excepţia unor situaţii de forţămajoră, temeinic justificate, contractul de închirierenu este semnat în termenul stabilit, ofertantul pierdelicitaţia. De asemenea, acesta nu mai are dreptul de a participa la alte licitaţii organizate de către SC ParcBalneomar SA pe o perioadă de 3 ani.

Nu se pot înscrie la licitaţie persoanele aflate înuna din următoarele situații:

a) sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt administrate de un judecător-sindic sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii, sau este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

b) fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaţiile prevăzute la pct. a);

c) a avut litigii cu Autoritățile Adminisrației Publice Locale Marghita și i s-a dovedit culpa prin hotărâre judecătorească;

d) a constituit obiectul unui act administrativ de evacuare sau a unui titlu executoriu, pentru recuperarea unor sume;

e) a prezentat documente falsificate pentru înscrierea la licitațiile anterioare organizate de SC Parc Balneomar SA;

f) a participat la alte licitații publice pentru închiriere spații comerciale sau terenuri, a adjudecat, dar a refuzat încheierea contractului de închiriere;

g) a detinut un contract de închiriere pentru spațiul supus licitației publice și a renunțat la acesta;

h) a cărei administrator/asociat unic, în ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru participare la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, pentru fraudă şi/sau pentru spălare de bani.

De asemenea, la licitație nu sunt admise persoanele juridice al căror administrator/ asociat unic reprezintă sau dețin societăți ce se încadrează la punctele a – h precizate mai sus.

Formular nr. 1

Chioșc nr.

Obiect de activitate

2

Vânzare produse alimentare (mici, grătar, cartofi pai etc.)

3

Vânzare produse alimentare (hamburger, hot dog, gyros etc.)

6

Spațiu de depozitare

 

 

 

Chioșc

nr. 6

 

Chioșc

nr. 3

 

Chioșc

nr. 2

 

Formular nr. 2

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către SC PARC BALNEOMAR SA, Marghita, str. Calea Republicii, nr. 1, jud. Bihor

Ca urmare a anunţului de participare publicat pewww.termalmarghita.ro în data de …………….…………. privind aplicarea proceduriilicitației deschise pentru atribuirea contractului de închiriere pentru spațiul nr. _______ în vedereadesfășurării unor activități economice, ……………….………………………………….…….………………… (denumirea/numele ofertantului) transmitemalăturat următoarele:

a) copie act de identitate sau, după caz, certificat de înregistrare sau certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului;

b) certificat fiscal eliberat de Primaria municipiului Marghita privind achitarea datoriilor la bugetul local;

c) copia cărţii de identitate a administratorului societăţii (dacă este cazul);

d) act constitutiv, statut, din care să rezulte că poate desfaşura activitățile solicitate prin Caietul de sarcini– copie conform cu originalul – pentru persoane juridice;

e) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăţii comerciale din care să rezulte că societatea nu se află în reorganizare judiciară sau faliment- pentru persoane juridice;

f) procură pentru persoane împuternicite participela licitaţie, dacă este cazul.

Avem speranţa oferta noastră este corespunzătoareşi va satisface cerinţele.

Cu stimă,

_________________________ (semnătură/ștampilă)

Data completării ……..…………..

Formular nr. 3

OFERTANTUL…………………….…………….…………………………… (denumirea/numele)

DECLARAȚIE

Subsemnatul /Subsemnata ……………….....…………………………..…………., identificat/identificată cu actul de identitate seria …………, nr. …..………….., eliberat de ….………..…...…….. la data de ……….………….., cu domiciliul în localitatea ……………..……………., str. …..…………………………………….. nr. ……….. bl. …….., sc. ………, ap. ………, judeţul …………………………., în calitate de reprezentant legal al ………….………………….……………., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete.

Declar pe proprie răspundere următoarele:

nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerilenu îmi sunt administrate de un judecător-sindic sau activităţile sale comerciale nu sunt suspendate ori nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii, sau sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
nu am avut litigii cu Autoritățile Adminisrației Publice Locale Marghita și nu s-a dovedit culpamea prin hotărâre judecătorească;
nu am constituit obiectul unui act administrativ de evacuare sau a unui titlu executoriu, pentru recuperarea unor sume;
administratorul/asociatul unic a societății, în ultimii 5 ani, nu a fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru participare la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, pentru fraudă şi/sau pentru spălare de bani.

 

Numele și prenumele: …………………………………….

Semnătura: ……………………………………………………

Ștampila: Formular nr. 4

DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT

Subsemnatul/Subsemnata, ………………………………………………, declarpe propria răspundere îmi dau acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele personale învederea verificării informaţiilor furnizate în cadrulprocedurii de licitație privind închirierea chioșcurilordin incinta parcului balnear organizat de SC ParcBalneomar SA, iar aceste date corespund realităţii.

Am luat la cunoştinţă datele cuprinse în acestformular vor fi tratate confidenţial, în conformitatecu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţiapersoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrareadatelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor la prelucrarea datelorcu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare, precum şiprevederile Directivei 2002/58/CE privindprelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţiavieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpuse prin Legea nr. 506/2004, actualizată.

  

 

Data  …………………….          

Semnătura  …………………

 

Formular nr. 5

Împuternicire

Subsemnatul/a ………………………………………………………………. încalitate de ………………………………….., reprezentantlegal al societății……………………………………………………..………………………….. cu sediul în ……………………………, str. …………………………………………., nr. …….…., jud.………………………., cod de identificare fiscală/cod unic de înregistrare nr. …………………………… – dacăeste cazulîmputernicesc  pe domnul/doamna …………………………………………………………. care se legitimează cu (actul de identitate) …………………… seria ………………. nr. ………………. eliberat de ……………………………, la data de …………..………….., reprezinte…………………..……………………………………………………….. în raporturile juridice cu SC PARC BALNEOMAR SA în vederea desfășurării licitațieipentru închirierea unor chioșcuri din incinta parculuibalnear în vederea desfășurării unor activitățieconomice.

                                                                                               

…………………………………………………….

(Calitatea reprezentantului legal)

Numele şi prenumele

Ştampila şi Semnătura

Formular nr. 6

CONTRACT-CADRU de închiriere

CAP. I Părţile contractante

I. SC PARC BALNEOMAR SA, cu sediul în Marghita, str. Republicii, nr.1, jud. Bihor, cu punct de lucru în Marghita, str. Progresului, nr. 70, înregistrat la Registrul Comerțului sub nr.  J5/1797/2016, având Cod unic de înregistrare 36574101, titularul contului bancar RO80RNCB0035151956700001 deschis la BCR Marghita reprezentat prin Szabó Timea, în calitate de  LOCATOR

și

II. …………………………..…..………………………, cu sediul în localitatea ……..……..………….., judeţul ..….……………….., str. .…………………..………………… nr. ..….……., înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub nr. ………………..… din ………………….., cont nr. ………..…………………, deschis la ………………………….., cod fiscal ………………….., reprezentată prin ……………………, având funcţia de ……………………., în calitate de CHIRIAȘ,

au convenit încheierea prezentului contract de închiriere, cu respectarea următoarelor clauze:

CAP. II Obiectul contractului

ART. 1 Locatorul se obligă să asigure locatarului folosinţa chioșcului de lemn în suprafață de 6 mp destinat ______________________.

ART. 2 Locatorul predă locatarului bunul închiriat la data de ………..….……. . Predarea-primirea bunului închiriat se va consemna în procesul-verbal de predare-primire, care va fi încheiat, datat, semnat şi ştampilat de părţile contractante, menţionându-se totodată starea fizică a imobilului, dotările şi utilităţile de care acesta beneficiază în momentul predării-primirii.

CAP. III Durata contractului

ART. 3 Prezentul contract de închiriere se încheie pe o perioadă de 4 luni, cu începere de la data de ………………. şi până la data de …………… .Contractul va putea fi prelungit prin acordul părților.

CAP. IV Preţul contractului şi modalităţile de plată

ART. 4 Preţul închirierii -chiria -este de ________ lei/lună la care se adaugă cheltuielile privind consumul de apă și curent electric.

Cheltuielile privind utilitățile vor fi concretizate prin citirea contoarelor de apă și curent existente în chioșcul respectiv.

ART. 5 Plata chiriei se face lunar, până pe data de 10 a lunii curente pentru luna în curs. Cheltuielile privind utilitățile se plătesc până în data de zece a lunii curente pentru consumul din luna precedentă.

Art. 6 Plata chiriei se va face în numerar sau în contul RO80RNCB0035151956700001 deschis la BCR Marghita.

CAP. V Obligaţiile părţilor

SECŢIUNEA 1- Obligaţiile locatorului

ART. 7 Locatorul se obligă:

a) să predea bunul închiriat, precum şi toate accesoriile acestuia în starea corespunzătoare destinaţiei în vederea căreia a fost închiriat;

b) să garanteze pentru liniştita şi utila folosinţă a bunului imobil închiriat, fiind răspunzător faţă de locatar pentru evicţiune şi pentru viciile ascunse ale lucrului care îi împiedică întrebuinţarea;

c) în cazul închirerii ștrandului pentru festivaluri, societatea poate limita desfășurarea activității chiriașului de maxim două ori într-un sezon estival.

ART. 8 Locatorul poate să controleze periodic bunul imobil închiriat pentru a verifica dacă acesta este folosit conform scopului pentru care a fost încheiat contractul de închiriere.Acest control se exercită fără a stânjeni folosinţa bunului imobil de către chiriaș.

SECŢIUNEA 2 Obligaţiile chiriașului

ART. 9 Locatarul se obligă:

a) să întrebuinţeze, pe toată durata închirierii, bunul închiriatca un bun proprietar, cu bună-credinţă şi potrivit destinaţiei care rezultă din contract, purtând răspunderea pentru toate pagubele produse din culpa sa;

b) să asigure exploatarea eficace, în regim de continuitate și permanență a obiectului închirierii pe cheltuiala sa și să despăgubească pe proprietar pentru pagubele produse din culpa sa;

c) să suporte, pe toată durata contractului, cheltuielile referitoare la utilităţile consumate pentru folosinţa bunului imobil închiriat;

d) să obțină pe cheltuiala proprie toate avizele necesare funcționării în locația închiriată;

e) să execute la timp şi în bune condiţii lucrările de întreţinere şi reparaţii normale ce îi incumbă, în vederea menţinerii bunului închiriat în starea în care l-a primit în momentul încheierii contractului;

f) să plătească chiria lunară la termenul stipulat în contract;

g) să nu tulbure desfăşurarea celorlalte activităţi desfăşurate în cadrul parcului balnear;

h) să răspundă pentru distrugerea totală sau parţială a bunului imobil închiriat, care s-ar datora culpei sale;

i) să permită locatorului să controleze modul în care este utilizat bunul închiriat şi starea acestuia;

j) să nu aducă modificări bunului închiriat sau să nu schimbe destinația imobilului, decât cu acordul prealabil, în scris, al locatorului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare;

k) să restituie bunul închiriat la expirarea/încetarea contractului în starea în care l-a primit, conform procesului-verbal de predare-primire, luându-se în considerare gradul normal de uzură;

l) să nu subînchirieze sau cesioneze spațiul închiriat fără acordul locatorului;

m) să respecte legislația în vigoare cu privire la PSI, protecția mediului și persoanelor, precum și a normele sanitare în domeniul de activitate pentru care a închiriat bunul care face obiectul contractului;

n) În cazul în care locatarul nu își indeplineste corespunzător obligatiile contractuale, locatorul are dreptul de a rezilia contractul de închiriere, fără notificare prealabilă şi fără a mai fi nevoie de intervenţia unei instanţe de judecată.

CAP. VII Răspunderea contractuală, penalităţi

ART. 10 Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, părţile răspund potrivit prevederilor legii.

ART. 11 Neplata la termen a chiriei și a utilităților atrage o penalizare de 0,01 % asupra sumei datorate, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi care urmează aceleia în care suma a devenit exigibilă.

CAP. VIII Rezilierea contractului

ART. 12 Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate de către una dintre părţi dă dreptul părţii lezate să ceară rezilierea contractului şi să pretindă daune-interese, fără notificare prealabilă şi fără a mai fi nevoie de intervenţia unei instanţe de judecată.

ART. 13 În cazul în care s-a depăşit termenul de plată a chiriei sau utilităţilor cu 20 de zile de la data scadenţei sau în cazul nerespectării unei clauze asumate de locatar, prezentul contract se consideră desfiinţat de către locator, fără punere în întârziere, fără alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei instanţe de judecată.

CAP. IX Forţa majoră

ART. 14 Forţa majoră, legal notificată, exonerează de răspundere partea care o invocă în condiţiile legii.

CAP. X Încetarea contractului

ART. 15 Locaţiunea încetează prin:

a) acordul de voinţă al părţilor;

b) expirarea termenului;

c) rezilierea pentru neexecutarea obligaţiilor;

d) nerespectarea angajamentelor din caietul de sarcini ;

e) din orice alte cauze prevăzute de lege.

ART. 16 La expirarea termenului pentru care a fost încheiat, contractul încetează de drept, tacita relocaţiune nu operează, putând fi prelungit numai prin acordul părţilor.

CAP. XII Litigii

ART. 17 Orice litigiu izvorât din încheierea, executarea, modificarea, încetarea şi interpretarea clauzelor prezentului contract se va soluţiona pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu este posibil, va fi supus spre soluţionare instanţelor române de drept comun.

CAP. XIII Dispoziţii finale

ART. 18 Legea aplicabilă prezentului contract este legea română.

ART. 19 Orice modificarea prezentului contract se poate face numai prin act adiţional semnat şi ştampilat de ambele părţi.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi ……….……………….….….., în (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Locator ​​​​​​​​Locatar

SC PARC BALNEOMAR SA

Previous ArticleNext Article

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

hu_HUMagyar
ro_RORomână hu_HUMagyar

Pin It on Pinterest

Share This