Anunț licitație

Anunț licitație

pentru închiriere spațiu

 

SC PARC BALNEOMAR SA în calitate de locator organizează la punctul de lucru din Marghita, str. Progresului, nr. 70, jud. Bihor, în ziua de 6 mai 2019, ora 17.00, licitație pentru închirierea a șapte chioșcuri pentru desfășurarea unor activități economice în incinta parcului balnear.

Ofertele se depun la sediul societății, situat în Marghita, str. Calea Republicii, nr, 1, (Primăria Marghita), etaj. 1, cam. 8, până la data de 6 mai 2019 ora 15.00.

Condițiile de înscriere la licitație și condițiile de închiriere sunt prezentate în caietul de sarcini anexat prezentului anunț.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAIET SARCINI

 

privind închirierea chioșcurilor,prin licitaţie publică deschisă cu strigare, pentru desfășurarea unor activități economice

Adresa: Marghita, str. Progresului, nr. 70

 

 

SC PARC BALNEOMAR SA

Sediu: Marghita, str. Republicii, nr. 1, jud. Bihor

Punct de lucru: Marghita, str. Progresului, nr. 70

Nr. de ordine în Registrul Comerțului J5/1797/2016

Cod unic de înregistrare 36574101

Cont bancar RO80RNCB0035151956700001 deschis la BCR Marghita

Web: www.termalmarghita.ro

Mail: strandtermalmunicipalmarghita@gmail.com

 

 

 

 

 1. OBIECTUL ȘI SCOPUL ÎNCHIRIERII

 

Spaţiul este situat în incinta parcului balnear din Marghita, sr. Progresului, nr. 70. Suprafața chioșcului este de 6 mp.

Chioșcurile de lemn  se închiriază în vederea desfășurării de activități economice constând în vânzarea cu amănuntul a produselor alimentare și nealimentare în incinta parcului balnear.

Obiectul de activitate pentru fiecare chioșc sunt descrise în formularul nr. 1 a prezentului regulament.

 

 

 1. DURATA ÎNCHIRIERII

 

Durata închirierii este de la 10 mai la 30 septembrie 2019.

 

III. ELEMENTE DE PREŢ

 

Preţul minim pentru închiriere, care reprezintă şi preţul de pornire la licitaţie este de 500 lei/lună la care se adaugă cheltuielile cu energia electrică și apă, care vor fi concretizate prin citirea contoarelor la sfârșitul fiecărei luni.

Chiria se va plăti până în data de 10 pentru luna în curs, iar cheltuielile privind utilitățile până în data de 10 a lunii în curs pentru luna anterioară.

Întârzierile la plata chiriei și a utilităților se vor sancţiona cu penalităţi de 0,01 % / zi de întârziere la suma datorată.

În cazul în care vor fi mai mulți solicitanți pentru chioșcul respectiv, pasul de strigare la licitație va fi de 50 lei.

 

 

 1. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 

Închirierea poate înceta înainte de expirarea duratei stabilite prin contract, prin acordul scris al părţilor.

Închirierea încetează de drept la expirarea duratei stipulată în contract. În cazul neprelungirii contractului, chiriaşul are obligaţia să predea bunul care a făcut obiectul contractului gratuit şi liber de orice sarcini.

În situaţia în care pentru nevoi de interes local spaţiul închiriat va fi destinat altor scopuri, contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către proprietar, după înştiinţarea chiriaşului cu 30 de zile înainte.

Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale părţile pot rezilia contractul de închiriere.

 

 1. CONTROLUL

 

Controlul general al respectării de către chiriaş al caietului de sarcini şi a obligaţiilor asumate prin contractul de închiriere, se efectuează de către părţi şi de către organele abilitate de lege.

 

 1. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

 

Litigiile de orice fel apărute între păţile contractante în cursul derulării contractului se soluționează pe cale amiabilă între părți, iar dacă acest lucru nu este posibil se vor soluționa de instanţele judecătoreşti competente.

 

VII. DISPOZIŢII FINALE

 

Drepturile şi obligațiile părţilor se stabilesc prin contractul de închiriere.

 

VIII. INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI

 

În vederea participării la licitaţie ofertanţii vor anexa la cerere :

 1. scrisoare de înaintare;
 2. copie act de identitate sau, după caz, certificat de înregistrare sau certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului;
 3. certificat fiscal eliberat de Primaria municipiului Marghita privind achitarea datoriilor la bugetul local;
 4. copia cărţii de identitate a administratorului societăţii (dacă este cazul);
 5. act constitutiv, statut, din care să rezulte că poate desfăşura activitățile solicitate prin Caietul de sarcini– copie conform cu originalul – pentru persoane juridice;
 6. autorizaţie de funcţionare – copie conform cu originalul – pentru persoane fizice autorizate;
 7. declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăţii comerciale din care să rezulte că societatea nu se află în reorganizare judiciară sau faliment- pentru persoane juridice;
 8. procură pentru persoane împuternicite să participe la licitaţie
 9. formularul de contract asumat prin semnătură.

 

 1. INSTRUCŢIUNI PRIVIND DESFĂŞURAREA LICITAŢIEI PUBLICE

 

Ofertanţii au obligaţia ca, în termenul limită stabilit în anunţul publicitar de organizare a licitaţiei să depună la sediul social al societății situate în Marghita, str. Calea Republicii, nr. 1, cam. 8, un dosar cu documentele solicitate la punctul VIII –instrucţiuni pentru ofertanţi, înainte cu o zi de data stabilită pentru licitaţia publică cu strigare. Documentele vor fi întocmite în două exemplare 1 original și 1 copie.

Lipsa unui document din cele enumerate la pct. VIII atrage respingerea ofertei.

Plicurile se înregistrează în registrul de corespondenţă al societății şi se înaintează la Comisia de licitaţie.

Comisia de licitaţie verifică şi analizează documentele de participare ale ofertanților:

 • se verifică identitatea ofertanţilor pe bază de act de identitate;
 • se verifică dacă s-au depus toate documentele.

Pe baza evaluării ofertelor sub aspectul participării la partea de licitatie cu strigare, comisia va întocmi un proces verbal în care va consemna îndeplinirea condiţiilor pentru organizarea etapei finale. La data şi ora stabilită pentru desfăşurarea licitaţiei publice cu strigare comisia de licitaţie anunță ofertanții care s-au calificat în etapa finală, aceea de licitaţie publică cu strigare.

Şedinţa de licitaţie se desfăşoară la data, locul şi ora comunicate în anuntul publicitar şi este deschisă de către preşedintele Comisiei de licitaţie, în prezenţa tuturor membrilor comisiei de licitaţie şi a cel puţin doi ofertanţi care s-au calificat. În cazul reprezentanţilor ofertanţilor, aceştia vor prezenta un document de împuternicire.

Dacă sunt îndeplinite aceste condiţiile menționate licitaţia publică cu strigare se desfăşoară în modul următor:

Licitaţia porneşte de la preţul de 500 lei /lună.

Pasul de licitaţie este de 50 de lei.

După anunţarea ofertanţii vor începe licitaţia prin anunţarea în mod verbal a preţului oferit, preţul cel mai mare oferit va fi strigat consecutiv de trei ori iar în cazul în care nu se oferă mai mult după aceste repetări se va considera adjudectă spaţiul la preţul exprimat în această etapă.

În termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea licitației, se va semna contractul de închiriere. În cazul în care, cu excepţia unor situaţii de forţă majoră, temeinic justificate, contractul de închiriere nu este semnat în termenul stabilit, ofertantul pierde licitaţia. De asemenea, acesta nu mai are dreptul de a participa la alte licitaţii organizate de către SC Parc Balneomar SA pe o perioadă de 3 ani.

Nu se pot înscrie la licitaţie persoanele aflate în una din următoarele situații:

 1. a) sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt administrate de un judecător-sindic sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii, sau este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
 2. b) fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaţiile prevăzute la pct. a);
 3. c) a avut litigii cu Autoritățile Adminisrației Publice Locale Marghita și i s-a dovedit culpa prin hotărâre judecătorească;
 4. d) a constituit obiectul unui act administrativ de evacuare sau a unui titlu executoriu, pentru recuperarea unor sume;
 5. e) a prezentat documente falsificate pentru înscrierea la licitațiile anterioare organizate de SC Parc Balneomar SA;
 6. f) a participat la alte licitații publice pentru închiriere spații comerciale sau terenuri, a adjudecat, dar a refuzat încheierea contractului de închiriere;
 7. g) a detinut un contract de închiriere pentru spațiul supus licitației publice și a renunțat la acesta;
 8. h) a cărei administrator/asociat unic, în ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru participare la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, pentru fraudă şi/sau pentru spălare de bani.

De asemenea, la licitație nu sunt admise persoanele juridice al căror administrator/ asociat unic reprezintă sau dețin societăți ce se încadrează la punctele a – h precizate mai sus.

 

 

Formular nr. 1

 

 

 

Chioșc nr. Obiect de activitate
1 Vânzare cu amănuntul a produselor nealimentare
2 Vânzare produse alimentare (langoș, plăcinte, clătite, wafe etc.)
3 Vânzare produse alimentare (langoș, plăcinte, clătite, wafe etc.)
4 Vânzare produse alimentare (mici, grătar, cartofi prăjiți, hamburger, hot dog etc.)
5 Vânzare produse alimentare (mici, grătar, cartofi prăjiți, hamburger, hot dog etc.)
6 Vânzare produse alimentare (mici, grătar, cartofi prăjiți, hamburger, hot dog etc.)
7 Vânzare băuturi (bere la halbă, alte băuturi alcoolice și nealcoolice)

 

 

Formular nr. 2

 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

 

Către SC PARC BALNEOMAR SA, Marghita, str. Calea Republicii, nr. 1, jud. Bihor

Ca urmare a anunţului de participare publicat pe www.termalmarghita.ro în data de ………………………….. privind aplicarea procedurii licitației deschise pentru atribuirea contractului de închiriere pentru spațiul nr. _______ în vederea desfășurării unor activități economice, …………………………………………………………………………… (denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat următoarele:

 1. a) copie act de identitate sau, după caz, certificat de înregistrare sau certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului;
 2. b) certificat fiscal eliberat de Primaria municipiului Marghita privind achitarea datoriilor la bugetul local;
 3. c) copia cărţii de identitate a administratorului societăţii (dacă este cazul);
 4. d) act constitutiv, statut, din care să rezulte că poate desfaşura activitățile solicitate prin Caietul de sarcini– copie conform cu originalul – pentru persoane juridice;
 5. e) autorizaţie de funcţionare – copie conform cu originalul – pentru persoane fizice autorizate;
 6. f) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăţii comerciale din care să rezulte că societatea nu se află în reorganizare judiciară sau faliment- pentru persoane juridice;
 7. i) procură pentru persoane împuternicite să pArticipe la licitaţie, dacă este cazul.

 

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

Cu stimă,

_________________________ (semnătură/ștampilă)

 

 

Data completării ………………….

Formular nr. 3

 

OFERTANTUL……………………………………………………………….. (denumirea/numele)

 

 

 

 

 

DECLARAȚIE

 

 

Subsemnatul /Subsemnata …………………..…………………………..…………., identificat/identificată cu actul de identitate seria …………, nr. …..………….., eliberat de ….……………..…….. la data de ……………………, cu domiciliul în localitatea ……………..……………., str. …..…………………………………….. nr. ……….. bl. …….., sc. ………, ap. ………, judeţul …………………………., în calitate de reprezentant legal al ………….………………….……………., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete.

 

Declar pe proprie răspundere următoarele:

 

 • nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile nu îmi sunt administrate de un judecător-sindic sau activităţile sale comerciale nu sunt suspendate ori nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii, sau sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
 • nu am avut litigii cu Autoritățile Adminisrației Publice Locale Marghita și nu s-a dovedit culpa mea prin hotărâre judecătorească;
 • nu am constituit obiectul unui act administrativ de evacuare sau a unui titlu executoriu, pentru recuperarea unor sume;
 • administratorul/asociatul unic a societății, în ultimii 5 ani, nu a fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru participare la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, pentru fraudă şi/sau pentru spălare de bani.

 

 

Numele și prenumele: …………………………………….

Semnătura: ……………………………………………………

Ștampila:
Formular nr. 4

 

DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT

 

Subsemnatul/Subsemnata, ………………………………………………, declar pe propria răspundere că îmi dau acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele personale în vederea verificării informaţiilor furnizate în cadrul procedurii de licitație privind închirierea chioșcurilor din incinta parcului balnear organizat de SC Parc Balneomar SA,  iar aceste date corespund realităţii.

Am luat la cunoştinţă că datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpuse prin Legea nr. 506/2004, actualizată.

 

 

Data  ……………………….

 

Semnătura  …………………

 

 

 

Formular nr. 5

Împuternicire

 

Subsemnatul/a  ………………………………………………………………. în calitate de ………………………………….., reprezentant legal al societății …………………………………………………………………………………. cu sediul în ……………………………, str. …………………………………………., nr. ……….., jud. ………………………., cod de identificare fiscală/cod unic de înregistrare nr. …………………………… – dacă este cazul – împuternicesc  pe domnul/doamna  …………………………………………………………. care se legitimează cu (actul de identitate) …………………… seria ………………. nr. ………………. eliberat de ……………………………, la data de ………………………., să reprezinte ……………………………………………………………………………. în raporturile juridice cu SC PARC BALNEOMAR SA  în vederea desfășurării licitației pentru închirierea unor chioșcuri din incinta parcului balnear în vederea desfășurării unor activități economice.

 

 

 

…………………………………………………….

(Calitatea reprezentantului legal)

Numele şi prenumele

 

Ştampila şi Semnătura

 

 

Formular nr. 6

 

 

 

CONTRACT-CADRU de închiriere

 

 

 

CAP. I Părţile contractante

 

 1. SC PARC BALNEOMAR SA, cu sediul în Marghita, str. Republicii, nr.1, jud. Bihor, înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. J5/1797/2016, având Cod unic de înregistrare 36574101, reprezentat prin _______________, în calitate de  LOCATOR

și

 1. ………………………………………………………., cu sediul în localitatea …………………………, judeţul …………………….., str. ……………………………………… nr. …………., înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub nr. …………………….. din ………………….., cont nr. ………………………….., deschis la ………………………….., cod fiscal ………………….., reprezentată prin ……………………, având funcţia de ……………………., în calitate de CHIRIAȘ,

au convenit încheierea prezentului contract de închiriere, cu respectarea următoarelor clauze:

 

CAP. II Obiectul contractului

 

ART. 1 Locatorul se obligă să asigure locatarului folosinţa chioșcului de lemn în suprafață de 6 mp destinat ______________________.

ART. 2 Locatorul predă locatarului bunul închiriat la data de …………………. . Predarea-primirea bunului închiriat se va consemna în procesul-verbal de predare-primire, care va fi încheiat, datat, semnat şi ştampilat de părţile contractante, menţionându-se totodată starea fizică a imobilului, dotările şi utilităţile de care acesta beneficiază în momentul predării-primirii.

 

CAP. III Durata contractului

 

ART. 3 Prezentul contract de închiriere se încheie pe o perioadă de 5 luni, cu începere de la data de ………………. şi până la data de …………… .Contractul va putea fi prelungit prin acordul părților.

 

CAP. IV Preţul contractului şi modalităţile de plată

 

ART. 4 Preţul închirierii -chiria -este de ________ lei/lună la care se adaugă cheltuielile privind consumul de apă și curent electric.

Cheltuielile privind utilitățile vor fi concretizate prin citirea contoarelor de apă și curent existente în chioșcul respectiv.

ART. 5 Plata chiriei se face lunar, până pe data de 10 a lunii curente pentru luna în curs. Cheltuielile privind utilitățile se plătesc până în data de zece a lunii curente pentru consumul din luna precedentă.

Art. 6 Plata chiriei se va face în numerar sau în contul RO80RNCB0035151956700001 deschis la BCR Marghita.

 

 

CAP. V Obligaţiile părţilor

 

SECŢIUNEA 1- Obligaţiile locatorului

ART. 7 Locatorul se obligă:

 1. a) să predea bunul închiriat, precum şi toate accesoriile acestuia în starea corespunzătoare destinaţiei în vederea căreia a fost închiriat;
 2. b) să garanteze pentru liniştita şi utila folosinţă a bunului imobil închiriat, fiind răspunzător faţă de locatar pentru evicţiune şi pentru viciile ascunse ale lucrului care îi împiedică întrebuinţarea;
 3. c) în cazul închirerii ștrandului pentru festivaluri, societatea poate limita desfășurarea activității chiriașului de maxim două ori într-un sezon estival.

ART. 8 Locatorul poate să controleze periodic bunul imobil închiriat pentru a verifica dacă acesta este folosit conform scopului pentru care a fost încheiat contractul de închiriere. Acest control se exercită fără a stânjeni folosinţa bunului imobil de către chiriaș.

 

SECŢIUNEA 2 Obligaţiile chiriașului

ART. 9 Locatarul se obligă:

 1. a) să întrebuinţeze, pe toată durata închirierii, bunul închiriat ca un bun proprietar, cu bună-credinţă şi potrivit destinaţiei care rezultă din contract, purtând răspunderea pentru toate pagubele produse din culpa sa;
 2. b) să asigure exploatarea eficace, în regim de continuitate și permanență a obiectului închirierii pe cheltuiala sa și să despăgubească pe proprietar pentru pagubele produse din culpa sa;
 3. c) să suporte, pe toată durata contractului, cheltuielile referitoare la utilităţile consumate pentru folosinţa bunului imobil închiriat;
 4. d) să obțină pe cheltuiala proprie toate avizele necesare funcționării în locația închiriată;
 5. e) să execute la timp şi în bune condiţii lucrările de întreţinere şi reparaţii normale ce îi incumbă, în vederea menţinerii bunului închiriat în starea în care l-a primit în momentul încheierii contractului;
 6. f) să plătească chiria lunară la termenul stipulat în contract;
 7. g) să nu tulbure desfăşurarea celorlalte activităţi desfăşurate în cadrul parcului balnear;
 8. h) să răspundă pentru distrugerea totală sau parţială a bunului imobil închiriat, care s-ar datora culpei sale;
 9. i) să permită locatorului să controleze modul în care este utilizat bunul închiriat şi starea acestuia;
 10. j) să nu aducă modificări bunului închiriat sau să nu schimbe destinația imobilului, decât cu acordul prealabil, în scris, al locatorului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare;
 11. k) să restituie bunul închiriat la expirarea/încetarea contractului în starea în care l-a primit, conform procesului-verbal de predare-primire, luându-se în considerare gradul normal de uzură;
 12. l) să nu subînchirieze sau cesioneze spațiul închiriat fără acordul locatorului;
 13. m) să respecte legislația în vigoare cu privire la PSI, protecția mediului și persoanelor, precum și a normele sanitare în domeniul de activitate pentru care a închiriat bunul care face obiectul contractului;
 14. n) În cazul în care locatarul nu își indeplineste corespunzător obligatiile contractuale, locatorul are dreptul de a rezilia contractul de închiriere, fără notificare prealabilă şi fără a mai fi nevoie de intervenţia unei instanţe de judecată.

 

CAP. VII Răspunderea contractuală, penalităţi

ART. 10 Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, părţile răspund potrivit prevederilor legii.

ART. 11 Neplata la termen a chiriei și a utilităților atrage o penalizare de 0,01 % asupra sumei datorate, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi care urmează aceleia în care suma a devenit exigibilă.

 

CAP. VIII Rezilierea contractului

ART. 12 Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate de către una dintre părţi dă dreptul părţii lezate să ceară rezilierea contractului şi să pretindă daune-interese, fără notificare prealabilă şi fără a mai fi nevoie de intervenţia unei instanţe de judecată.

ART. 13 În cazul în care s-a depăşit termenul de plată a chiriei sau utilităţilor cu 20 de zile de la data scadenţei sau în cazul nerespectării unei clauze asumate de locatar, prezentul contract se consideră desfiinţat de către locator, fără punere în întârziere, fără alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei instanţe de judecată.

 

 CAP. IX Forţa majoră

ART. 14 Forţa majoră, legal notificată, exonerează de răspundere partea care o invocă în condiţiile legii.

 

CAP. X Încetarea contractului

ART. 15 Locaţiunea încetează prin:

 1. a) acordul de voinţă al părţilor;
 2. b) expirarea termenului;
 3. c) rezilierea pentru neexecutarea obligaţiilor;
 4. d) nerespectarea angajamentelor din caietul de sarcini ;
 5. e) din orice alte cauze prevăzute de lege.

ART. 16 La expirarea termenului pentru care a fost încheiat, contractul încetează de drept, tacita relocaţiune nu operează, putând fi prelungit numai prin acordul părţilor.

 

CAP. XII Litigii

ART. 17 Orice litigiu izvorât din încheierea, executarea, modificarea, încetarea şi interpretarea clauzelor prezentului contract se va soluţiona pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu este posibil, va fi supus spre soluţionare instanţelor române de drept comun.

 

CAP. XIII Dispoziţii finale

ART. 18 Legea aplicabilă prezentului contract este legea română.

ART. 19 Orice modificarea prezentului contract se poate face numai prin act adiţional semnat şi ştampilat de ambele părţi.

 

Prezentul contract s-a încheiat astăzi ……………………………….., în (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

 

 

Locator                                                                                                Locatar

SC PARC BALNEOMAR SA

Anunt

 

ANUNȚ

privind selecția organizată pentru o poziție vacantă de administrator în Consiliul de Administrație la societatea comercială Parc Balneomar S.A.

 

Procedura de selecție se va organiza cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, și a H.G. nr. 722/2016 și va cuprinde următoarele etape:

 • Selecția dosarelor de candidatură;
 • Depunerea și evaluarea declarațiilor de intenție;
 • Interviul candidaților înscriși pe lista scurtă.

 

Postul pentru care se organizează selecția:

 • 1 post de administrator neexecutiv

 

Condiții generale:

 1. cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene și să aibă domiciliul în România;
 2. cunoașterea limbii române (scris și vorbit);
 3. capacitate deplină de exercițiu;
 4. stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează, atestată pe bază de documente medicale;
 5. nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege;
 6. să nu fie incapabil, potrivit legii, ori să fi fost condamnat pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 7. pe perioada mandatului să nu se afle în situații de incompatibilitate sau conflict de interese prevăzute de lege.

Notă: Membrii în consiliul de administrație nu pot face parte din mai mult de 3 consilii de administrație ale întreprinderilor publice.

 

Condiții specifice:

 • experiență în administrarea sau managementul unor regii autonome sau societăți, inclusiv societăți din domeniul privat.

 

Condițiile care trebuie întrunite de candidați şi criteriile de evaluare a acestora se regăsesc pe pagina de internet a SC PARC BALNEOMAR SA: www.termalmarghita.ro.

Dosarele de candidatură se vor depune/transmite în plic, închis și sigilat la sediul societății, loc. Marghita, Calea Republicii nr. 1, camera 8, având ca termen limită data de 10.05.2019, ora 15:00.

Pe plic se va menționa: “Procedura de selecţie/evaluare pentru poziţia vacantă de membru al Consiliului de Administrație la S.C. Parc Balneomar S.A.”

Selecția dosarelor de înscriere se va desfășura până la data de 16.05.2019.

Rezultatul selecției dosarelor se va publica pe pagina de internet a S.C. PARC BALNEOMAR S.A.

Candidații selectați care se vor regăsi în lista scurtă vor depune o Declarație de intenție, în termen de 15 zile de la data afișării listei scurte. Prin Declarația de intenție candidații își prezintă viziunea și programul privind dezvoltarea regiei autonome, declarație ce se va prezenta în scris și va fi parte componentă a evaluării finale a candidaților în vederea clasificării și numirii acestora.

 

 

 

Lista detaliată a documentelor necesare

în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice şi persoane juridice

 

 

 1. Pentru procedura de selecție prealabilă, în vederea selecției dosarelor de candidatură pentru lista scurtă

 

 1. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 2. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postului;
 3. Copie după carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 4. Cazierul judiciar;
 5. Cazier fiscal eliberat de ANAF și primărie;
 6. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate. Pe adeverința care atestă starea de sănătate trebuie să fie lizibile numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
 7. Curriculum vitae semnat de către titular pe fiecare pagină;
 8. Dovada numirii în calitatea de administrator/manager, după caz;
 9. Declarație pe proprie răspundere (modelul fiind atașat prezentei);
 10. Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (modelul fiind atașat prezentei);
 11. Scrisoare de recomandare;
 12. Alte documente relevante, după caz.

Actele prevăzute la lit. a), b), c), vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

 

 1. Pentru procedura de selecție finală, doar candidații din lista scurtă vor mai depune ulterior

 

 • DECLARAȚIE DE INTENȚIE întocmită în conformitate cu modelul prevăzut de H.G. nr. 722/2016

 

 

 

Formulare ale declaraţiilor necesare a fi completate de către candidaţi

 

 

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

 

 

Subsemnatul/Subsemnata ………………………………………………, în calitate de participant(ă) la procedura de recrutare şi selecţie în vederea ocupării unui post de membru în Consiliul de Administraţie al …………………………………………………………………………………….., declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de recrutare şi selecţie şi sub sancţiunile aplicabile infracţiunii de fals în acte publice, că:

 1. nu am fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu mi-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;
 2. nu am desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege;
 3. nu am făcut obiectul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitive pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare şi luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, republicată, pentru infracţiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei (abrogată de Legea 85/2014);
 4. la data depunerii candidaturii, nu fac parte din mai mult de 2 consilii de administraţie ale unor regii autonome sau societăţi comerciale.
 5. fac parte / nu fac parte din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice.

Subsemnatul/Subsemnata, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înțeleg faptul că îmi pot fi solicitate orice documente doveditoare de care dispun în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor.

Data…………………………………

Semnătura ……………………….

 

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT

 

 

Subsemnatul/Subsemnata, ……………………………………………………, declar pe propria răspundere că îmi dau acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele personale în vederea verificării informaţiilor furnizate în cadrul procedurii de selecţie şi recrutare în vederea ocupării unui post de membru în Consiliul de Administraţie al ………………………………………………………………………….., iar aceste date corespund realităţii.

Am luat la cunoştinţă că datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpuse prin Legea nr. 506/2004, actualizată.

 

 

 

Data……………………….            Semnătura………………

 

 

 

 

CRITERII DE SELECȚIE

 

 

 1. COMPETENŢE
 2. Competenţe specifice sectorului

1.1. Cunoştinţe de sector specifice

 1. Competenţe profesionale de importanţă strategică/tehnică
  • Gândire strategică şi planificare/previuziune
  • Finanţe şi contabilitate
  • Managementul riscului
  • Managementul organizaţional
  • Legislaţie

 

 1. Guvernanţă corporativă
  • Guvernanţa corporativă a regiei
  • Exercitarea controlului decizional
  • Monitorizarea performanţei

 

 1. Social şi personal
  • Luarea deciziilor
  • Relaţii interpersonale. Abilităţi de comunicare
  • Capacitate managerială
  • Capacitate de analiză şi sinteză

 

 1. Experienţă pe plan local
  • Participare la tratative de negocieri sau elaborare de strategii

 

 1. TRĂSĂTURI
 2. Reputaţie profesională
 3. Integritate
 4. Independenţă
 5. Abilități de comunicare interpersonală
 6. Aliniere cu scrisoarea de aşteptări a acţionarilor

 

 • ALTE CONDIŢII
 1. Rezultatele economico-financiare ale întreprinderilor în care şi-a exercitat mandatul de administrator sau director
 2. Înscrieri în cazierul fiscal sau judiciar

 

 1. CERINŢE PROSCRIPTIVE ŞI PRESCRIPTIVE
 2. Număr de mandate
 3. Studii superioare

 

hu_HUMagyar
ro_RORomână hu_HUMagyar

Pin It on Pinterest

Share This